Najčastejšie chyby DPH + novely 2023/2024 - školenie / online školenie

Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen Metodicko-legislatívnej komory pre DPH SKDP, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

 

Termín a miesto konania:

 

online 09.11.2023 (cena 58 eur)

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Najčastejšie chyby DPH + novely 2023/2024: 

BONUS:

videozáznam zo školenia dostupný 30 dní

Program: 

 • Zmeny v registrácií DPH od 1.1.2023 - kto sa nemusí registrovať za platcu DPH, oneskorená registrácia, zrušenie registrácie
 • Miesto dodania služieb na príkladoch z praxe (základné a osobitné pravidlá § 15, § 16; prijatie reklamných služieb z EU, z tretích krajín; definovanie vstupu na podujatie pre účely DPH v zmysle rozsudkov – konferencia, účasť na veľtrhu, výstave, sprostredkovanie kultúrnych, športových podujatí v SR; práce na nehnuteľností v zahraničí, spracovateľské operácie na tovare ako dodávka služby a iné)
 • Vznik daňovej povinnosti  na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; zámenné zmluvy medzi platiteľmi DPH; refakturácia služieb z pohľadu DPH; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; bezodplatné dodania; krádež tovaru, dotácie z pohľadu DPH pre dodávateľov energií a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti a pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH po rekonštrukcií)
 • Prenájom nehnuteľnosti, strojov, majetku a režim DPH, fakturácia energií ako vedľajšieho plnenie k prenájmu (kedy ide o plnenie s DPH a kedy bez DPH, uplatnenie režimu v závislosti od postavenia dodávateľa tuzemský/zahraničný, vznik daňovej povinnosti pre nájom a vedľajšie plnenia (energie) v závislosti od zmluvy
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom DPH od 1.4.2023 – Závery zo zasadnutia ministerskej komisie pre oblasť DPH (poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácie za prestoj prepravcu, neskoré vrátenie požičaného majetku, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, znečistenie vozidla, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie, dohody o odstúpení od zmluvy)
 • Nadobudnutie tovaru z EU/Intrakomunitárne dodanie tovaru do EU, dovoz/vývoz tovaru z tretích krajín - na vybraných príkladoch z praxe
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH  - upozornenia
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH  (príklady a upozornenia na odpočítanie DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH; uplatnenie odpočtu DPH v inom období, prelom rokov, neskoro doručené doklady a iné)
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky od 1.1.2023 – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby (§ 25a/53b) – aplikačné problémy z praxe
 • Nový pohľad na spätný leasing v podmienkach SR od 1.1.2024
 • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti DPH platné od 01.01.2024, schválený nový Kontrolný výkaz od 1.1.2024

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu školenia podľa aktuálnej legislatívy.

Harmonogram: 

08.30 – 08.55 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 10.50 prednáška
10.50 – 11.00 prestávka
11.00 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.10 prestávka (obed pre účastníkov
fyzického školenia)
13.10 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 260

Prihláška na školenie / online školenie Najčastejšie chyby DPH  + novely 2023/2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.