odborné materiály pre účtovníkov od Ing. Pastierika v elektronickej podobe

pre podvojné, jednoduché účtovníctvo, neziskové organizácie, transferová dokumentácia, interné smernice

formát: word, excel, pdf   -   dostanete ich mailom po úhrade do 24 hodín

Autor: Ing. Vladimír Pastierik, daňový poradca, audítor

odborník na daňové právo, venuje sa daňovej obhajobe, súdny znalec v odbore účtovníctvo a dane 

Účtovné a daňové novely  2021, 2022 s komentárom

 • Daňový poriadok 408/2021, 369/2021, 45/2021
 • DPH 408/2021, 346/2021, 186/2021, 344/2020 Z.z.
 • Zákon o dani z príjmov 408/2021, 416/2020, 301/2019, 317/2018
 • Zákon o účtovníctve 456/2021
 • Finančné opatrenia pandémia 120/2020, 96/2020, 75/2020, 67/2020
 • Odklad poistného pandémia 131/2020, 68/2020
 • Prvá pomoc pre udržanie zamestnanosti
 • Prvá pomoc PLUS pre udržanie zamestnanosti
 • Zlepšenie prostredia 198/2020 Z.z. - tzv. kilečko
 • Malý konkurz 421/2020
 • Postupy účtovania 2020 - 2021
 • Zákon o cenách 457/2021 Z.z. (eurocenty)
 • Zánik nezaplatenej daňovej sankcie 48/2020 Z.z.

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

Podvojné účtovníctvo - odborné materiály:

 

 

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021 - komplexný príklad

podrobný  manuál k daňového priznania PO za rok 2021 - vysvetlenie problematiky + príklad s vyplneným tlačivom

 

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve 2021 v praxi

podrobný  manuál k spracovaniu účtovnej závierky za rok 2021 mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky

 

Poznámky MIKRO účtovná jednotka 2021

editovateľný vzor vo worde +  metodika + opatrenia MF SR + informácia finančného riaditeľstva SR

 

Poznámky malá účtovná jednotka 2021

editovateľný vzor vo worde +  metodika k malej účtovnej závierke + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

Poznámky veľká účtovná jednotka 2021

editovateľný vzor vo worde +  metodika k veľkej účtovnej závierke + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

Poznámky nezisková ÚJ 2021 + účtovná závierka PU

editovateľný vzor vo worde +  metodika k účtovnej závierke neziskovej účtovnej jednotky + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom

Cash flow – prehľad peňažných tokov 2021– návod + vzor v exceli

obsah cash – flow, návod na spracovanie prehľadu peňažných tokov, vzor cash – flow v exceli

 

Interné účtovné smernice 2021 (podvojné účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2021

editovateľný vzor vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k rezerve na odchodné

 

Výročná správa za rok 2021

Editovateľný súbor vo worde (8 strán bez príloh) Vzorová Výročná správa obsahuje všetky povinné body zo zákona. Ak účtovná jednotka nemá vecnú náplň pre niektorý bod, ponechá jeho názov a uvedie “bez náplne”. Užitočná pomôcka v praxi všade tam, kde nemajú relevantný vzor výročnej správy.

 

 

cena: 10 eur

 

cena: 10 eur

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

Aktuálne: Transferové oceňovanie, účtovné a daňové novely, interné smernice pre podvojné a jednoduché účtovníctvo, daňová obhajoba a iné

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  SKRÁTENÁ - vzor - platné  pre rok  2021

Transferovú dokumentáciu požaduje § 18 ods. 1 ZDP  usmernenie MF SR (FS 22/2016) a  nové usmernenie č. MF/019153/2018-724 (FS 34/2018) . Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa obsahu – skrátená, základná, úplná. Skrátenú dokumentáciu môžu viesť – podnikajúce fyzické osoby, mikro účtovné jednotky, daňovníci, ktorí majú len tuzemské kontrolované transakcie, ak nepatria pod výnimky s povinnosťou viesť úplnú dokumentáciu (napr. odpočítanie nadlimitnej daňovej straty). Ponuka obsahuje – samotné znenie Usmernenia MF SR; rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán); vzor skrátenej transferovej dokumentácie (5 strán) – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu.

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  ZÁKLADNÁ - vzor - platné  pre rok 2021

Transferovú dokumentáciu požaduje § 18 ods. 1 ZDP  usmernenie MF SR (FS 22/2016) a  nové usmernenie č. MF/019153/2018-724 (FS 34/2018). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa obsahu – skrátená, základná, úplná. Základnú dokumentáciu v praxi vedie najviac daňovníkov – všetci, ktorí nemajú možnosť viesť skrátenú dokumentáciu alebo nemajú povinnosť viesť úplnú dokumentáciu. materiál obsahuje – samotné znenie Usmernenia MF SR; rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán); vzor základnej transferovej dokumentácie (8 strán) – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu.

Transferové oceňovanie, transferová dokumentácia  ÚPLNÁ - vzor platné  pre rok 2021

Transferovú dokumentáciu požaduje § 18 ods. 1 ZDP  usmernenie MF SR (FS 22/2016) a  nové usmernenie č. MF/019153/2018-724 (FS 34/2018). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa obsahu – skrátená, základná, úplná. Úplnú dokumentáciu sú povinní viesť vybraní daňovníci napríklad – ak zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS; odpočítavajú nadlimitnú daňovú stratu; obchodujú s osobou z nezmluvného štátu; uplatňujú úľavu na dani ako investičnú pomoc. Ponuka obsahuje – samotné znenie Usmernenia MF SR; rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch (10 strán); vzor úplnej transferovej dokumentácie (9 strán) – editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu.

DPH v praxi 2021

Súhrnná publikácia (v PDF formáte) k problematike DPH. Obsahuje rešerše noviel DPH zasahujúcich do právneho stavu roku 2021, 2022. Obsahuje aj rešerš záväzného vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) k DPH (výklad pojmov k eurosmernici). Obsahom je tiež vybraná judikatúra k téme DPH. Publikácia obsahuje tiež množinu otázok a odpovedí z praxe k téme DPH.

 

Interné účtovné smernice 2021 (podvojné účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2021

editovateľný vzor vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k rezerve na odchodné

 

Interné účtovné smernice 2021 (jednoduché účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2021

editovateľný vzor vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k závierkovým úpravám

 

Výročná správa za rok 2021

Editovateľný súbor vo worde (8 strán bez príloh) Vzorová Výročná správa obsahuje všetky povinné body zo zákona. Ak účtovná jednotka nemá vecnú náplň pre niektorý bod, ponechá jeho názov a uvedie “bez náplne”. Užitočná pomôcka v praxi všade tam, kde nemajú relevantný vzor výročnej správy.

 

Daňová obhajoba v praxi  2021

NOVÉ pre rok 2021

A. Daňová obhajoba v praxi (praktická pomôcka)

Rozsah 29 strán; súbor v PDF formáte. Obsahuje prehľadnú rešerš daňového poriadku z pohľadu práv a možností daňového subjektu. Ďalej obsahuje metodické postupy ako sa obhajovať pri daňovej kontrole, návod na analytické hodnotenie dôkazov, vybranú daňovú judikatúru, daňové trestné činy.

 

B. Odvolanie v daňovej veci (vzor)

Rozsah 5 strán. Odvolanie odskúšané praxou obsahuje povinný obsah podľa daňového poriadku a vzorovú argumentáciu. Vzor odvolania je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétnu firmu a tému. Odvolanie má odkladný účinok; o odvolaní rozhoduje Finančné riaditeľstvo SR.

 

C. Správna žaloba v daňovej veci (vzor)

Rozsah 7 strán. Správna žaloba odskúšaná praxou obsahuje povinný obsah podľa Správneho súdneho poriadku a vzorovú argumentáciu + žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia. Vzor správnej žaloby je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétnu firmu a tému; podáva sa na krajský súd.

 

D. Kasačná sťažnosť v daňovej veci (vzor)

Rozsah 8 strán. Kasačná sťažnosť odskúšaná praxou obsahuje povinný obsah podľa Správneho súdneho poriadku a vzorovú argumentáciu. Vzor kasačnej sťažnosti je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétnu firmu a tému; prostredníctvom krajského súdu sa podáva na Najvyšší súd SR, ktorý je druhostupňovým súdom.

 

E. Ústavná sťažnosť v daňovej veci (vzor)

Rozsah 7 strán. Ústavná sťažnosť odskúšaná praxou obsahuje povinný obsah podľa Ústavy SR a vzorovú argumentáciu obhajoby práva na súdnu ochranu + žiadosť o finančné zadosťučinenie. Vzor ústavnej sťažnosti je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétnu firmu a tému; podáva sa na Ústavný súd SR.

 

F. Žiadosť o náhradu škody v daňovej veci (vzor)

Rozsah 5 strán. Žiadosť o náhradu škody odskúšaná praxou obsahuje povinný obsah podľa osobitného zákona o zodpovednosti štátu + vzorové vyčíslenie škody. Vzor žiadosti je vo worde a možno ho prispôsobiť na konkrétne podmienky; podáva sa na MF SR.

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

Jednoduché účtovníctvo - odborné materiály:

 

 

 

Interné účtovné smernice 2021 (jednoduché účtovníctvo)

NOVÉ pre rok 2021

editovateľný vzor vo worde a možno ich prispôsobiť na konkrétnu firmu. Vzory interných účtovných smerníc pokrývajú všetky povinné témy podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov.

OBSAH: základná interná smernica, interná smernica k inventúram, interná smernica k archivácii a interná smernica k závierkovým úpravám

 

Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov – vzor v exceli + závierka pre roky 2021

vzory vedenia jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov v exceli so vzorcami + metodika + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom 

 

Jednoduché účtovníctvo pre neziskovky – vzor v exceli + závierka pre roky 2021

vzor vedenia jednoduchého účtovníctva pre neziskovky v exceli so vzorcami + metodika + opatrenia MF SR + výkazy + vysvetlivky k výkazom pre rok 2021

 

Daňová evidencia FO -vzor v exceli pre roky 2021

 

vzor vedenia daňovej evidencie v exceli so vzorcami + metodika + informácia finančného riaditeľstva k vedeniu daňovej evidencie 

cena: 10 eur

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

cena: 10 eur

Aktuálne: likvidácia spoločnosti, zlúčenie spoločností, rozdelenie spoločností, rozdelenie obchodných spoločností, predaj podniku, nepeňažný vklad do podniku a iné

Zmena FO na PO - zmena formy podnikania - z fyzickej osoby na právnickú osobu (s.r.o.) – rok 2021

Obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pri zmene formy podnikania - z fyzickej osoby na právnickú osobu (s.r.o.) – rok 2021. Praktický manuál, aby sa niečo nezabudlo.

Likvidácia spoločnosti v roku 2021

Obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pri likvidácii spoločnosti bez právneho nástupcu. Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

Zlúčenie obchodných spoločností v roku 2021

 

Pripravujete podnikovú kombináciu, konkrétne zlúčenie dvoch obchodných spoločností tak, že spoločnosť A zanikne zlúčením do spoločnosti B? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie ?

Obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

Rozdelenie obchodných spoločností v roku 2021

 

Pripravujete podnikovú kombináciu, konkrétne rozdelenie jednej obchodnej spoločnosti na dve obchodné spoločnosti tak, že spoločnosť A zanikne rozdelením a vznikne spoločnosť B a spoločnosť C? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie ?

Materiál obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre túto náročnú podnikovú kombináciu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

Predaj podniku v roku 2021

 

Odborný materiál k téme predaja podniku alebo jeho časti. Materiál je členený na právne, účtovné a daňové súvislosti. Právne súvislosti sú len v minimálnom rozsahu potrebnom na vyvodenie účtovných a daňových súvislostí; podrobné právne posúdenie veci je potrebné realizovať s právnikom, a to aj s prihliadnutím na uvedené účtovné a daňové súvislosti.

 

Nepeňažný vklad v roku 2021

 

Obsahuje vysvetlenie významných právnych, účtovných a daňových súvislostí pre vkladateľa a prijímateľa vkladu. V praxi sa táto téma často nerieši, ale má väčšinou významne dopady.  Ide o metodicky náročnú tému, s množstvom povinností a pravidiel, preto je užitočné disponovať praktickým manuálom, aby sa niečo nezabudlo.

 

 Príspevok do kapitálového fondu 2021

 

Obsahuje rešerš významných právnych, účtovných a daňových súvislostí tohto príspevku  (PDF formáte). V praxi sa príspevok do kapitálového fondu zamieňa s vkladom do základného imania, pritom ide o odlišnú metodiku (príspevok do vlastného imania na účet 413).

 

Zákaz prania špinavých peňazí v roku 2021

 

Ide o problematiku zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Medzi povinné osoby patria aj  – audítor, daňový poradca a účtovník. Materiál obsahuje vysvetlenie zákona a tiež vzorovú editovateľnú internú smernicu – program vlastnej činnosti (požaduje § 20 uvedeného zákona)

 

DPH v praxi 2021

Súhrnná publikácia (v PDF formáte) k problematike DPH. Obsahuje rešerše noviel DPH zasahujúcich do právneho stavu roku 2021. Obsahuje aj rešerš záväzného vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) k DPH (výklad pojmov k eurosmernici). Obsahom je tiež vybraná judikatúra k téme DPH. Publikácia obsahuje tiež množinu otázok a odpovedí z praxe k téme DPH.

 

 

Prevodová tabuľka DPH  2021

Súbor v PDF formáte. Obsahuje čísla cca 300 judikátov ESD (z časti aj judikátov Najvyššieho súdu SR) priradených podľa článkov eurosmernice a paragrafov slovenského zákona o DPH. Užitočná pomôcka v praxi pri riešení DPH s podporou judikatúry.

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

 

 

 

 

cena: 10 eur

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva materiály - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade potreby vedeli kontaktovať. Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.