Zásady spracovania osobných údajov správcu spoločnosti Agentúra PRO s.r.o., Lisovňa č. 27, 831 06 Bratislava, IČO: 47642122 (ďalej “Agentúra PRO”), registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.:  96192/B v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení a nadväzných predpisov.

Osobitné ustanovenia

Odoslaním Prihlášky na školenie/ konferenciu dáva klient svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Prihláške na školenie/ konferenciu  v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení a nadväzných predpisov a so zaradením jeho osobných údajov do registra vedeného Agentúrou PRO. Účelom spracovania osobných údajov sú štatistické potreby, vypracovanie osvedčenia o absolvovaní školenie/ konferenciu, poštový a elektronický styk, archivácia certifikátov a Prihlášok na školenie/ konferenciu a účtovné a daňové záznamy v zmysle platnej legislatívy Agentúrou PRO. Klient dáva súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.

 

Prístup k osobným údajom

Klient má právo na informácie o tom, či Agentúra PRO spracováva jeho osobné údaje, na poskytnutie kópií jeho osobných údajov a spracovania podrobností, na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, vznesenie námietky a podanie sťažnosti dozornému orgánu.

 

Oprava osobných údajov

Klient právo na opravu nepresných osobných údajov i na doplnenie neúplných osobných údajov. Napr. to znamená, že kedykoľvek zmení klient e-mail alebo telefónne číslo, treba to ihneď nahlásiť, aby Agentúra PRO zabezpečila bezproblémovú komunikáciu. O zmenách vo Vašich osobných údajoch nás prosím preto vždy informujte.

 

Námietka proti spracovaniu

Ak sa Klient domnieva, že oprávnený záujem Agentúry PRO o spracovanie jeho osobných údajov v prípadoch, kedy tak môže Agentúra PRO konať aj bez jeho súhlasu, nie je opodstatnený, najmä na účely marketingu, má právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov vrátane profilovania. Požiadavku klienta Agentúra PRO posúdi a vyhodnotí, a v prípade, že jeho osobné údaje nepotrebuje pre účely plnenia zmluvných vzťahov a vedenia účtovných a daňových záznamov, spracovanie jeho osobných údajov ukončí. V prípade námietok proti obchodnému spracovaniu ukončí spracovanie jeho osobných údajov bezodkladne.

Obmedzenie spracovania

Klient má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov len na ich uloženie a zreteľné odlíšenie od ostatných spracovaných osobných údajov, ak si myslí, že:

  • osobné údaje nie sú presné
  • spracovanie osobných údajov je neplatné, ale nechce ich vymazať
  • osobné údaje potrebujete k určeniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov, hoci Agentúra PRO ich už nepotrebuje
  • namieta oprávnenosť záujmu Agentúry PRO na spracovanie týchto údajov, a to až do doby, kedy bude Agentúra PRO oprávnena tento záujem analyzovať.

 

Výmaz osobných údajov

Klient má právo na \"byť zabudnutý\", tj. právo na vymazanie všetkých jeho osobných údajov, ak už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracované, a neexistuje právny titul pre ďalšie spracovanie a samozrejme aj v prípade, ak osobné údaje boli spracované nezákonne. Osobné údaje klienta vymaže Agentúra PRO aj v prípade, ak sú spracované na základe súhlasu, ak klient tento súhlas odvolá. Ďalej budú vymazané, ak klient vysloví námietky proti spracovaniu a Agentúra PRO dospeje k záveru, že jej oprávnený záujem nepresahuje záujem klienta ukončiť proces spracovania (v prípade, že jeho osobné údaje sú spracované na základe oprávneného záujmu Agentúry PRO), alebo tiež ak vznesie klient námietky proti ich spracovaniu pre účely priameho marketingu. Klientove osobné údaje Agentúra PRO vymaže, ak jej takáto povinnosť bude uložená v súlade s právom.

Osobné údaje klienta však nemôžu byť vymazané, ak existujú dôvody, pre ktoré je možné pokračovať v spracovaní aj po jeho žiadosti, najmä pre potreby ďalšieho spracovania na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov Agentúry PRO, splnenie zákonnej povinnosti alebo na výkon práva na slobodu ako aj pre vedecký alebo historický výskum alebo pre štatistické účely, popr. archiváciu iba vo verejnom záujme. Ak by nebolo ďalšie spracovanie nevyhnutné, vyhovie Agentúra PRO žiadosti klienta bezodkladne.

 

Odvolať súhlas

Ak Agentúra PRO osobné údaje spracovávame na základe súhlasu klienta, klient ho môže jednoducho kedykoľvek odvolať. Akonáhle Agentúra PRO dostane odvolanie, nebude už pre tieto účely osobné údaje klienta spracovávať. V kapitole uplatnenie práv klienta nájdete postupy odvolania súhlasu.

UPLATNENIE PRÁV KLIENTA

Právo vzťahujúce sa k osobným údajom klienta, vr. odvolania súhlasu, môže klient uplatniť kedykoľvek nižšie uvedenými spôsobmi, ktoré zaistia najrýchlejšie vybavenie jeho požiadavky:

  • e-mailom na info@agenturapro.sk
  • kliknutím na odkaz \"Odhlásiť sa z odberu\", ktorý nájdete na konci každého nášho e-mailu,
  • formou listu na adresu EKON - perfekt s.r.o., Lisovňa č. 27, 831 06 Bratislava

Agentúra PRO chce umožniť klientovi čo najjednoduchší spôsob uplatnenia jeho práv ale zároveň musí eliminovať riziko neoprávnených zásahov do spracovania jeho osobných údajov. Preto v prípade, že bude mať Agentúra PRO pochybnosti o tom, že požiadavku uplatňuje klient, má právo od klienta požadovať ďalšie údaje.