školenia

aktuálne školenia na aktuálne témy z účtovníctva, daní, práva a ďaľšie

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku - školenie

online 19.08.2022 (09:00 – 11:00)

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 60 eur s DPH

Rekreačný príspevok (poukaz) a športový príspevok na dieťa v roku 2022 - školenie

online 23.08.2022 (09:00 – 11:00) - NOVÝ TERMÍN

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: 60 eur s DPH

Nová vyhláška č. 223/2022 Z. z. pre základné školy účinná k 1. 7. 2022 - školenie

Bratislava 24.08.2022 (09:00 – 11:00)

Lektor: PhDr. Marek Havrila, PhD. -  je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

cena: 60 eur s DPH

Nová vyhláška 224/2022 Z. z. pre stredné školy účinná k 1. 7. 2022 - školenie

Bratislava 26.08.2022 (09:00 – 11:00)

Lektor: PhDr. Marek Havrila, PhD. -  je konzultantom obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov – expert senior pre Národný program Teachers a externým expertom na metodické usmerňovanie v projekte Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (VÚDPaP).

cena: 60 eur s DPH

*Aktuálne zmeny v mzdovej učtárni - školenie

online 13.09.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: 69 eur s DPH

Mzdy pre začiatočníkov v roku 2022 - 2-dňové školenie

Bratislava 21.-22.09.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: 168 eur s DPH

Zákon o slobode informácií v praxi – sprístupňovanie informácií na žiadosť, najčastejšie problémy a praktické riešenia - školenie

online 21.09.2022 (09:00 – 11:00)

Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík - advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu v praxi. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti.

cena: 60 eur s DPH

*Zákonník práce 1. časť - školenie

online 22.09.2022

Lektor: JUDr. Renáta Matejová - poskytnuje komplexné právné služiby a právne poradenstvo - pracovné, rodinné, majetkové a obchodné právo

cena: 69 eur s DPH

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2022 - školenie

online 23.09.2022

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

cena: 84 eur s DPH

Špeciality z daňovej kuchyne 2 - dňové školenie vo Vyhniach

Vyhne Hotel SITNO**** 26.09.-27.09.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý. - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo, odborný lektor

cena: 240 eur s DPH

Personalistika komplexne (pre začiatočníkov a mierne pokročilých) - 2-dňové školenie

Bratislava 26.-27.09.2022

Lektor: Ing. Martina Švaňová - pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

cena: 228 eur s DPH

*Účtovníctvo pre pokročilých - Interné smernice - školenie

online 30.09.2022

Lektor: Ing. Janka Acsová - venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, vlastní diplom expert IFRS

cena: 69 eur s DPH

Pripravovaná rozsiahla novela zákonníka práce, ktorá sa dotkne každého zamestnávateľa - školenie

online 05.10.2022

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD. -  pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.

cena: 69 eur s DPH

GDPR vs. Infozákon – Aké dokumenty zverejniť a v akom rozsahu - školenie

online 05.10.2022 (09:00 – 11:00)

Lektor: Mgr. Ing. Ivana Draškovič - od roku 2020 pôsobí na Úrade na ochranu osobných údajov SR na odbore právnych služieb. Do jej agendy patrí príprava druhostupňových rozhodnutí v rámci konania o ochrane osobných údajov, žaloby zároveň vybavovanie sťažností, otázok verejnosti voči úradu, či príprava podkladových materiálov v mene úradu.

cena: 60 eur s DPH

3 - dňové školenie v Permone: Daňová optimalizácia a mzdové aktuality v roku 2022/2023

Vysoké Tatry - Grand hotel Permon 10-12.10.2022 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Júlia Pšenková, Ing. Soňa Ugróczy

cena: od 144 eur s DPH

*Zákonník práce 2. časť - školenie

online 18.10.2022

Lektor: JUDr. Renáta Matejová - poskytnuje komplexné právné služiby a právne poradenstvo - pracovné, rodinné, majetkové a obchodné právo

cena: 69 eur s DPH

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny v roku 2022 - školenie

Bratislava 19.10.2022, Trenčín 20.10.2022

Lektori: Mgr. Jana Bauerová, PhD. - zamestnankyňa MV SR Štátneho archívu v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Prednáša pre viaceré vzdelávacie inštitúcie a agentúry.

Mgr. Daniel Kurucár - zamestnanec Štátneho archívu v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Ako lektor sa venuje legislatívnemu zabezpečeniu správy registratúry, správe registratúry (pojmom, úkonom a informačným systémom), hodnoteniu a vyraďovaniu spisov a činnostiam v registratúrnom stredisku, resp. v archíve.  Lektorsky pôsobí vo viacerých vzdelávacích inštitúciách a agentúrach.

cena: 84 eur s DPH

Mzdy pre pokročilých v roku 2022 - 2-dňové školenie

Bratislava 27.-28.10.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

cena: 168 eur s DPH

Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2022 – 2023 - školenie

online 15.11.2022, Bratislava 15.11.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

výhodná cena: od 52 eur s DPH

Cash flow – prehľad peňažných tokov - školenie

Bratislava 15.11.2022, online 11.12.2022

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH

Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2022 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023 - školenie

online 13.12.2022, Bratislava 13.12.2022

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane

výhodná cena: od 52 eur s DPH

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 a zmeny v účtovníctve pre rok 2023 - školenie

Bratislava 13.12.2022, online 13.12.2022

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022 - školenie

Bratislava 15.12.2022, online 15.12.2022

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC.

cena: 84 eur s DPH