Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2023 + zmeny zákona od 1.1.2024 - školenie / online školenie

Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

 

Termín a miesto konania:

online 08.02.2024 (cena 55 eur) - zmena termínu zo 07.02 na 08.02

Bratislava 08.02.2024 - Lisovňa 27, 831 06 Bratislava mapa  (cena 75 eur) - parkovanie v okolí zadarmo - zmana termínu zo 07.02 na 08.02

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2023 + zmeny zákona od 1.1.2024: 

BONUS:

videozáznam zo školenia dostupný 30 dní

Program: 

Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2023

 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie a jej predlžovanie
 • Platné tlačivo daňového priznania, zmeny v poučení na vyplnenie tlačiva
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie

Zisťovanie základu dane (daňovej straty) PO so zameraním na novinky platné v roku 2023 a aplikačné problémy, výpočet dane za zdaňovacie obdobie 2023:

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (zmeny v určovaní závislosti osôb, transferové oceňovanie a bezpečný prístav, položky po zaplatení, záväzky po splatnosti, opravy chýb minulých účtovných období, dotácie a s nimi súvisiace náklady, vrátenie dotácie na základe rozhodnutia, ...)
 • Daňové a nedaňové výdavky (predaj finančného majetku, výdavky na PHL vrátane elektromobilov, použitie služobného auta aj na súkromné účely a korelácia s oslobodením 500 €, daňové posúdenie DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke, reklama, manká a škody, peňažné a nepeňažné dary, pohľadávky – opravné položky, odpis, postúpenie, rezervy, zamestnanecké benefity, stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady, odpisy majetku, odpisy majetku na prenájom, predaj majetku, výpožička, ...)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane – predaj finančného majetku, patent box a iné, príjmy zdanené zrážkovou daňou...)
 • Úpravy základu dane nadväzujúce na výšku základu dane (odpisy a nájomné luxusných vozidiel, členské príspevky, víno ako reklamný predmet)
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Odpočet daňových strát od základu dane za rok 2023
 • Pravidlá odpočtu daňovej straty zistenej za rok 2023
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Odpočet nákladov na investície
 • Výpočet dane, zdaniteľné príjmy, sadzba dane
 • Osobitné základy dane pri presune majetku, z prijatých dividend
 • Daňové zvýhodnenia u mikrodaňovníka v príkladoch

Preddavky na daň z príjmov PO do lehoty na podanie daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania, vyrovnanie na preddavkoch

Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Stručne k zmenám v dani z príjmov PO od 01.01.2024

 • pravidlá o obmedzení úrokových nákladov a súvisiace zmeny v pravidlách nízkej kapitalizácie
 • zmeny v charitatívnej reklame
 • nová legislatíva o premenách obchodných spoločností a družstiev a jej dopad na základ dane z príjmov
 • zmeny v súvislosti s novou stavebnou legislatívou
 • Otázky a odpovede v priebehu seminára a na záver seminára

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

kód školenia: 264

Prihláška na školenie / online školenie Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2023 + zmeny zákona od 1.1.2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.