10. ročník Konferencie - Daň z príjmov PO, FO - daňové priznania + zmeny 2023, účtovná závierka, DPH zmeny od 1.1.2023 - 4 lektori = 4 témy - konferencia / online konferencia

Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektori:
Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR, hlavný štátny radca odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Mgr. Mojmír Beňo - Zamestnanec odboru nepriamych daní Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Daňovou problematikou sa zaoberá od roku 2008 a na oblasť DPH sa špecializuje od roku 2012.

Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov
Ing. Marcela Prajová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov FO

 

miesto  a termín konania:      

 

online 10.02.2023 (cena 77 eur)

Bratislava 10.02.2023 - Lisovňa 27, 831 06 Bratislava mapa  (cena 97 eur)  - parkovanie v okolí zadarmo

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. V prípade, že sa prihlásite neskôr, prosíme o zaslanie potvrdenia o platbe na info@agenturapro.sk najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

Témy konferencie / online konferencie Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2022/2023, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy - konferencia / online konferencia: 

BONUS:

videozáznam zo školenia dostupný 30 dní

Korona Safe:

Podľa aktuálnej vyhlášky

Program: 

08:30 – 09:25 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová)

 • Stručne k aktuálnym zmenám v oblasti účtovníctva v roku 2022
 • Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky
 • Účtovná závierka za rok 2022, uloženie do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky

09:25 – 09:30 prestávka

09:30 - 11:05 zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo)

Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby

 • Dôvod zavedenia opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Podmienky vzniku nevymožiteľnej úpravy v roku 2022 a plánované zmeny od roku 2023
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava zníženého základu dane v prípade následného získania protihodnoty
 • Povinnosti a postup pri oprave zníženého základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava odpočítanej dane v roku 2022 a od roku 2023
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava opravenej odpočítanej dane
 • Povinnosti a postup pri oprave opravenej odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Presah na iné ustanovenia zákona o DPH

Registrácia pre DPH

 • Upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat výlučne z oslobodených činností
 • Úpravy pri zrušenie registrácie platiteľa dane
 • Ostatné zmeny a doplnenie v súvislosti s registráciou

Zmeny pri oprave odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru

Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

 • Úprava vymerania úroku z omeškania pri dovoze tovaru
 • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze tovaru
 • Ostatné úpravy a doplnenia zákona o DPH

Osobitné záznamové a oznamovacie povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb (účinné od r. 2024)

11:05 – 11:45 prestávka na obed

11:45 – 14:30 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček)

Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2022 a niektoré zmeny prijaté v priebehu roka 2022

 • zmeny v zdaňovaní príspevku na stravovanie
 • daňové úpravy súvisiace s kurzarbeitom
 • daňová podpora pro produktívne investície do tzv. Priemyslu 4.0
 • zmeny v uplatňovaní daňového bonus na vyživované dieťa od 1.7.2022 a ročné zúčtovanie a podanie DP
 • ostatné.

Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od roka 2023 a 2024 (novela zákona schválená 06.12.2022 v NR SR)

 • doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie - bezpečný prístav, doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne a iné)
 • postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie
  možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu
 • nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov
 • využívanú nadmerné dlhové financovanie (účinnosť 2024)

Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2022 ako príprava pri zostavovaní daňového priznania

 • použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO pre rok 2021, definícia a rozsah zdaniteľných príjmov na účely zníženej sadzby dane,
 • platobná disciplína – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti a dohody o odklade lehoty splatnosti, odpustenie záväzku, úhrada záväzku), rezervy a ich zahrnovanie do základu dane,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (rozsah podmienky zaplatenia),
 • pravidlá transferového oceňovania, rozsah dokumentácie ku kontrolovaným transakciám, stabilizácia finančnej situácie
 • prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie, 
 • zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)
 • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti prenajímateľa
 • ostatné.

14:30 – 14:45 prestávka

14:45 - 15:45 - Daň z príjmov FO - Ing. Marcela Prajová

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2022

 • Zákon č. 301/2019 Z. z – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
 • Zákon č. 416/2020 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
 • Zákon č. 215/2021 Z. z. – oslobodenie podpory v čase skrátenej práce
 • Zákon č. 257/2021 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • Zákon č. 310/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa poukazovania podielu zaplatenej dane
 • Zákon č. 408/2021 Z. z. – odpočet výdavkov (nákladov) na investície, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, zmeny v ukladaní sankcií
 • Zákon č. 416/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa oslobodenia príspevku na stravovanie u zamestnanca a v uplatňovaní výdavkov na stravovanie u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2022

 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022
 • Zákon č. 257/2022 Z. z. – nové oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti s účinnosť od 01.09.2022

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023

 • Zákon č. 129/2022 Z. z. – príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu a príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu ako nezdaniteľná časť základu dane
 • Zákon č. 222/2022 Z. z. – oslobodenie príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie
 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.01.2023

Novela zákona schválená 06.12.2022

 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu za rok 2022 a od 1.1.2023, zmena v oslobodení nepeňažných plnení poskytovaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Aktuálne problémy v súvislosti so zdaňovaním príjmov fyzickej osoby

Harmonogram: 

08:00 – 08:25 prezentácia účastníkov školenia
08:30 – 09:20 účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – prednáška
09:20 – 09:25 účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – diskusia
09:25 – 09:30 prestávka
09:35 – 10:50 zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo) – prednáška

11:50 – 11:05 zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo)– diskusia
11:05 – 11:45 prestávka na obed

11:45 – 14:15 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – prednáška
14:15 – 14:30 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – diskusia

14:30 – 14:45 prestávka
14:45 – 15:35 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová) – prednáška
15:35 – 15:45 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová) – diskusia

 

Prihláška na konferenciu Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2022/2023, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.