videoškolenie - konferencia: Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2022/2023, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy

Ing. Mária Horváthová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Marcela Prajová, Mgr. Mojmír Beňo

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

dátum nahrávky: 10.02.2023   

 

trvanie:  6 hod. 39min                                  

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia konferencia: Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2022/2023, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy:

Zákon o účtovníctve – účtovná závierka - Ing. Mária Horváthová

 • Stručne k aktuálnym zmenám v oblasti účtovníctva v roku 2022
 • Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky
 • Účtovná závierka za rok 2022, uloženie do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky

Zákon o dani z príjmov PO - Ing. Peter Horniaček

Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2022 a niektoré zmeny prijaté v priebehu roka 2022

 • zmeny v zdaňovaní príspevku na stravovanie
 • daňové úpravy súvisiace s kurzarbeitom
 • daňová podpora pro produktívne investície do tzv. Priemyslu 4.0
 • zmeny v uplatňovaní daňového bonus na vyživované dieťa od 1.7.2022 a ročné zúčtovanie a podanie DP
 • ostatné.

Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od roka 2023 a 2024 (novela zákona schválená 06.12.2022 v NR SR)

 • doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie - bezpečný prístav, doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne a iné)
 • postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie
  možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu
 • nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov
 • využívanú nadmerné dlhové financovanie (účinnosť 2024)

Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2022 ako príprava pri zostavovaní daňového priznania

 • použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO pre rok 2021, definícia a rozsah zdaniteľných príjmov na účely zníženej sadzby dane,
 • platobná disciplína – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti a dohody o odklade lehoty splatnosti, odpustenie záväzku, úhrada záväzku), rezervy a ich zahrnovanie do základu dane,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (rozsah podmienky zaplatenia),
 • pravidlá transferového oceňovania, rozsah dokumentácie ku kontrolovaným transakciám, stabilizácia finančnej situácie
  prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie, 
 • zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)
 • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti prenajímateľa
 • ostatné

Daň z príjmov FO - Ing. Marcela Prajová

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2022

 • Zákon č. 301/2019 Z. z – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
 • Zákon č. 416/2020 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
 • Zákon č. 215/2021 Z. z. – oslobodenie podpory v čase skrátenej práce
 • Zákon č. 257/2021 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • Zákon č. 310/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa poukazovania podielu zaplatenej dane
 • Zákon č. 408/2021 Z. z. – odpočet výdavkov (nákladov) na investície, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, zmeny v ukladaní sankcií
 • Zákon č. 416/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa oslobodenia príspevku na stravovanie u zamestnanca a v uplatňovaní výdavkov na stravovanie u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2022

 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022
 • Zákon č. 257/2022 Z. z. – nové oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti s účinnosť od 01.09.2022

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023

 • Zákon č. 129/2022 Z. z. – príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu a príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu ako nezdaniteľná časť základu dane
 • Zákon č. 222/2022 Z. z. – oslobodenie príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie
 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.01.2023

Novela zákona schválená 06.12.2022

 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu za rok 2022 a od 1.1.2023, zmena v oslobodení nepeňažných plnení poskytovaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • Aktuálne problémy v súvislosti so zdaňovaním príjmov fyzickej osoby

Zákon o DPH - Mgr. Mojmír Beňo

Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby

 • Dôvod zavedenia opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Podmienky vzniku nevymožiteľnej úpravy v roku 2022 a plánované zmeny od roku 2023
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava zníženého základu dane v prípade následného získania protihodnoty
 • Povinnosti a postup pri oprave zníženého základu dane  (vyhotovenie opravného dokladu, uvádzanie opravy základu dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava odpočítanej dane v roku 2022 a od roku 2023
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Oprava opravenej odpočítanej dane
 • Povinnosti a postup pri oprave opravenej odpočítanej dane  (uvádzanie opravy odpočítanej dane v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze)
 • Presah na iné ustanovenia zákona o DPH

Registrácia pre DPH

 • Upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat výlučne z oslobodených činností
 • Úpravy pri zrušenie registrácie platiteľa dane
 • Ostatné zmeny a doplnenie v súvislosti s registráciou
 • Zmeny pri oprave odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru

Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

 • Úprava vymerania úroku z omeškania pri dovoze tovaru
 • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze tovaru
 • Ostatné úpravy a doplnenia zákona o DPH

Osobitné záznamové a oznamovacie povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb (účinné od r. 2024)

Lektor:

Ing. Mária Horváthová

Ministerstvo financií SR, hlavný štátny radca odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Lektor:

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR, odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

Lektor:

Ing. Marcela Prajová

 odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

Lektor:

Mgr. Mojmír Beňo

Zamestnanec odboru nepriamych daní Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Daňovou problematikou sa zaoberá od roku 2008 a na oblasť DPH sa špecializuje od roku 2012.

cena: 55 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe