videoškolenie - DPH Najčastejšie chyby + novely 2023/2024

Ing. Soňa Ugróczy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  4 hod. 55min                                  

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Lektor:

Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

cena: 35 eur 

Témy videoškolenia DPH Najčastejšie chyby + novely 2023/2024:

 • Zmeny v registrácii DPH od 1.1.2023 - kto sa nemusí registrovať za platcu DPH, oneskorená registrácia, zrušenie registrácie
 • Miesto dodania služieb na príkladoch z praxe (základné a osobitné pravidlá § 15, § 16; prijatie reklamných služieb z EU, z tretích krajín; definovanie vstupu na podujatie pre účely DPH v zmysle rozsudkov – konferencia, účasť na veľtrhu, výstave, sprostredkovanie kultúrnych, športových podujatí v SR; práce na nehnuteľností v zahraničí, spracovateľské operácie na tovare ako dodávka služby a iné)
 • Vznik daňovej povinnosti  na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; zámenné zmluvy medzi platiteľmi DPH; refakturácia služieb z pohľadu DPH; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; bezodplatné dodania; krádež tovaru, dotácie z pohľadu DPH pre dodávateľov energií a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti a pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH po rekonštrukcií)
 • Prenájom nehnuteľnosti, strojov, majetku a režim DPH, fakturácia energií ako vedľajšieho plnenie k prenájmu (kedy ide o plnenie s DPH a kedy bez DPH, uplatnenie režimu v závislosti od postavenia dodávateľa tuzemský/zahraničný, vznik daňovej povinnosti pre nájom a vedľajšie plnenia (energie) v závislosti od zmluvy
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom DPH od 1.4.2023 – Závery zo zasadnutia ministerskej komisie pre oblasť DPH (poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácie za prestoj prepravcu, neskoré vrátenie požičaného majetku, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, znečistenie vozidla, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie, dohody o odstúpení od zmluvy)
 • Nadobudnutie tovaru z EU/Intrakomunitárne dodanie tovaru do EU, dovoz/vývoz tovaru z tretích krajín - na vybraných príkladoch z praxe
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH  - upozornenia
  Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH  (príklady a upozornenia na odpočítanie DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH; uplatnenie odpočtu DPH v inom období, prelom rokov, neskoro doručené doklady a iné)
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky od 1.1.2023 – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby (§ 25a/53b) – aplikačné problémy z praxe
 • Nový pohľad na spätný leasing v podmienkach SR od 1.1.2024
 • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti DPH platné od 01.01.2024, schválený nový Kontrolný výkaz od 1.1.2024

dátum nahrávky: 09.11.2023

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe