videoškolenie - DPH Najčastejšie chyby + novely 2022/2023

Ing. Soňa Ugróczy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  5 hod. 12min                                  

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daňový poriadok zmeny za rok 2021 a od 1.1.2022:

Index daňovej spoľahlivosti = ústretový prístup k daňovým subjektom - podnikateľom

  • Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane - finančné plnenia, zmluvné pokuty a sankcie, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy,
  • Pravidlá pre miesto dodania služieb a ich fakturácia – v tuzemsku, do krajín EU, do tretích štátov, práce na stavbe v subdodávke a riziká s tým spojené, príklady služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom (výnimky), moment dodania služby a iné
  • Vznik daňovej povinnosti  na príkladoch z praxe - dodanie tovaru v tuzemsku a do zahraničia (intrakomunitárne dodanie tovaru do EU/nadobudnutie tovaru z EU); dodanie tovaru z inštaláciou a montážou, čiastkové a opakované služby, fakturácia prenájmu a elektrickej energie, prijaté služby zo zahraničia z EU/z tretích štátov, refakturácia, preddavky a DPH, bezodplatné dodanie, dodanie cez e-shop
  • Osoba povinná platiť daň správcovi dane - nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 12 napr. stavebný prenos daňovej povinnosti, dodanie stavebných prác zahraničnou osobou na území SR – priamo alebo aj v subdodávke inej zahraničnej osoby
  • Predaj tovaru do EU – upozornenie na daňové riziká, preukázanie oslobodenia, správnosť priradenia pohyblivej dodávky v reťazových obchodoch
  • Odpočítanie DPH z aplikačnej praxe - tuzemské faktúry bez príloh, reklama ako daňový výdavok a odpočet DPH, cestovné náhrady z pohľadu DPH, doklady na meno zamestnanca,  majetok používaný aj na súkromné účely (iný účel ako pdonikanie), časové uplatnenia práva na odpočítanie dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo, dokedy najneskôr  a iné),
  • Oprava základu dane  § 25 – vyúčtovacie faktúry za energie, reklamácia tovaru dodaného do EU, skonto, vrátenie tovaru/zľava z ceny, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky resp. oneskorene doručený opravný doklad, oprava podľa § 25a – nevymožiteľná pohľadávka
  • Upozornenia pri predaji a kúpe nehnuteľností a daňový režim DPH, prenájom nehnuteľnosti - § 38
  • Dovoz tovaru - zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1.1.2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze
  • Čo prináša novela zákona o DPH od 1.1.2023

dátum nahrávky: 08.11.2022

Lektor:

Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

cena: 29 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe