videoškolenie - Daň z príjmov právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO) - najčastejšie problematické okruhy + zmeny 2022-2023

Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Marcela Prajová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  4 hod. 40min                                  

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daň z príjmov právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO) - najčastejšie problematické okruhy + zmeny 2022-2023:

Daň z príjmov FO - Ing. Marcela Prajová

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2022

 • Zákon č. 301/2019 Z. z – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
 • Zákon č. 416/2020 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
 • Zákon č. 215/2021 Z. z. – oslobodenie podpory v čase skrátenej práce
 • Zákon č. 257/2021 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • Zákon č. 310/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa poukazovania podielu zaplatenej dane
 • Zákon č. 408/2021 Z. z. – odpočet výdavkov (nákladov) na investície, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, zmeny v ukladaní sankcií
 • Zákon č. 416/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa oslobodenia príspevku na stravovanie u zamestnanca a v uplatňovaní výdavkov na stravovanie u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

 
Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2022

 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022
 • Zákon č. 257/2022 Z. z. – nové oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti s účinnosť od 01.09.2022

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023

 • Zákon č. 129/2022 Z. z. – príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu a príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu ako nezdaniteľná časť základu dane
 • Zákon č. 222/2022 Z. z. – oslobodenie príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie
 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.01.2023
  Novely v legislatívnom procese
 • ČPT 1121 – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu za rok 2023, ale aj za rok 2022
  Aktuálne problémy v súvislosti so zdaňovaním príjmov fyzickej osoby

Novela zákona schválená 06.12.2022

 • zmeny v uplatňovaní daňového bonusu za rok 2022 a od 1.1.2023, zmena v oslobodení nepeňažných plnení poskytovaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • Aktuálne problémy v súvislosti so zdaňovaním príjmov fyzickej osoby
   

Daň z príjmov PO - Ing. Mária Dimitrovová

Novinky v dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2022

 • Zdaňovanie príspevkov v súvislosti s vojnou Ukrajine
 • Mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • Zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • Úpravy v oslobodených príjmoch, kurzarbeit
 • Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov zamestnávateľa
 • Daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce a na iné príspevky zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
 • Riešené prípady posúdenia nákladov zamestnávateľa vzniknutých počas obdobia pandémie
 • Zmeny v odpisovaní majetku
 • Odpočet daňovej straty
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Registračná a oznamovacia povinnosť právnickej osoby
 • Stručne o zmenách v oblasti medzinárodného zdaňovania
 • Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Informácie o pripravovaných zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

 • Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • Daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov, odpisovanie budov a iné

Novela zákona schválená 06.12.2022 v NR SR

 • doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie - bezpečný prístav, doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne a iné)
 • postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie
  možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu
 • nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov
  využívanú nadmerné dlhové financovanie (účinnosť 2024)

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

Lektor:

Ing. Marcela Prajová

 odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

cena: 39 eur 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe