videoškolenie - 11. ročník Konferencie - Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo - zmeny 2023/2024, info k daňovým priznaniam – 4 lektori = 4 témy

Ing. Mária Horváthová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Peter Horniaček, Ing. Marcela Prajová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  6 hod. 20min                                  

 

Lektori:
Ing. Mária Horváthová - Slovenská komora audítorov (SKAU), odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti účtovníctva a metodiky účtovníctva

Mgr. Mojmír Beňo - Zamestnanec odboru nepriamych daní Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Daňovou problematikou sa zaoberá od roku 2008 a na oblasť DPH sa špecializuje od roku 2012.

Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov
Ing. Marcela Prajová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov FO

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Lektori:

Ing. Mária Horváthová Mgr. Mojmír Beňo

Ing. Peter Horniaček

Ing. Marcela Prajová

cena: 59 eur 

Témy videoškolenia Mzdy, odvody, dane – zmeny 2023 – 2024 + zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2024:

Zákon o účtovníctve – účtovná závierka

Zmeny v účtovníctve podnikateľov v roku 2023

 • Oprava základu DPH a oprava odpočítanej DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach; účtovné prípady účtovania DPH
 • Regulácia dodávky energie a plynu a štátna pomoc na podporu podnikov, účtovanie dotácie v roku 2023,
 • Reklama v roku 2023 v účtovníctve podnikateľa, pohľad DPH a zákona o dani z príjmov
 • Vnútropodnikové smernice pri digitalizácii účtovníctva, elektronická fakturácia, vyťažovanie faktúr, archivácia transformovanej účtovnej dokumentácie

Zostavenie účtovnej závierky 2023

 • Inventarizácia jednotlivých druhov majetku a možnosti zahrnutia nevyužiteľného majetku do základu dane z príjmov
 • Oceňovanie pohľadávok a záväzkov v účtovnej závierke, vplyv na základ dane z príjmov
 • Chyby pri zostavovaní účtovnej závierky z pohľadu závierkových účtovných prípadov
 • Účtovanie zistených chýb v minulých účtovných období pri zostavení účtovnej závierky
 • Položky súvahy a výkazu ziskov a strát
 • Povinné informácie v poznámkach účtovnej závierky
 • Povinné zverejňovanie účtovnej závierky a výročnej správy, pokuty za nesplnenie povinnosti
 • Povinnosti vyplývajúce z noviel konkurzného práva (definícia predlženia, platobnej neschopnosti, krízy)  z pohľadu zostavenej účtovnej závierky

 

Zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček)

Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2023

 • doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie - bezpečný prístav, doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne a iné)
 • postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie
 • možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu
 • nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívanú nadmerné dlhové financovanie (účinnosť 2024)

Novely ZDP prijaté v priebehu roka 2023 s postupnou účinnosťou v priebehu roka 2023 a od 1.1.2024

 • zákon č. 59/2023 Z. z. – daň z osobitnej stavby ako DV
 • zákon č. 60/2023 Z. z. – podnikové škôlky pre deti do veku 3 r.
 • zákon č. 65/2023 Z. z. – dotácia na stravovacie návyky v DB na vyživované dieťa
 • zákon č. 123/2023 Z. z. – úľava na dani – regionálna investičná pomoc
 • zákon č. 128/2023 Z. z. – športový odborník, komerčné dlhopisy
 • zákon č. 205/2023 Z. z. – reforma stavebnej legislatívy
 • zákon č. 278/2023 Z. z. – CFC FO zrušenie
 • zákon č. 281/2023 Z. z. – všeobecná bezpečnosť výrobkov
 • zákon č. 309/2023 Z. z. – premeny obchodných spoločností, zamestnanecké akcie, podielové fondy
 • zákon č. 315/2023 Z. z. – krypto meny, charitatívna reklama,

Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2022 ako príprava pri zostavovaní daňového priznania

 • použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO pre rok 2023, definícia a rozsah zdaniteľných príjmov na účely zníženej sadzby dane,
 • platobná disciplína – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti a dohody o odklade lehoty splatnosti, odpustenie záväzku, úhrada záväzku), rezervy a ich zahrnovanie do základu dane,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (rozsah podmienky zaplatenia),
 • pravidlá transferového oceňovania, rozsah dokumentácie ku kontrolovaným transakciám, stabilizácia finančnej situácie prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie, zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)
 • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti prenajímateľa
  Na čo nezabudnúť pred koncom zdaňovacieho obdobia – príprava na zostavenie daňového priznania

Daň z príjmov FO - Ing. Marcela Prajová

Novely zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2023 a v priebehu roku 2023

 • Zákon č. 129/2022 Z. z. – uplatnenie novej nezdaniteľnej časti základu dane – príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt
 • Zákon č. 222/2022 Z. z. – zmeny súvisiace so štátnou podporou nájomného bývania
 • Zákon č. 496/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu za rok 2023 – napr. spájanie základov dane pre účely uplatnenia daňového bonusu
 • Zákon č. 59/2023 Z. z. – daň z osobitnej stavby ako daňový výdavok
 • Zákon č. 60/2023 Z. z. – výdavky na prevádzku vlastných materských škôl a jaslí
 • Zákon č. 65/2023 Z. z. – úprava týkajúca sa daňového bonusu
 • Zákon č. 128/2023 Z. z. – zmeny v zdaňovaní príjmov športových odborníkov

Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby

 • Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A
 • Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Novely zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2024 a neskôr

 • Zákon č. 205/2023 Z. z. – zmeny súvisiace s reformou stavebnej legislatívy
 • Zákon č. 278/2023 Z. z. – zrušenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC pravidlá) vzťahujúcich sa na fyzické osoby
 • Zákon č. 309/2023 Z. z. – nepeňažné plnenie nadobudnuté vo forme akcií a obchodných podielov daňovníkmi s príjmami zo závislej činnosti a s príjmami z podnikania a nej samostatnej zárobkovej činnosti, zmeny vo vymedzení príjmov oslobodených od dane z príjmov fyzickej osoby
 • Zákon č. 315/2023 Z. z. – zmeny v zdaňovaní virtuálnej meny, zmeny vo vymedzení príjmov oslobodených od dane z príjmov fyzickej osoby

Zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo)

Zmeny účinné od 2023

 • Zmeny v pravidlách upravujúcich vrátenie zaplatenej DPH z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky a vrátenie odpočítanej dane z dôvodu úplného alebo čiastočného nezaplatenia protihodnoty
 • Zmeny v registrácii tuzemských zdaniteľných osôb a súvisiacich ustanoveniach
 • Úprava výpočtu odvodu dane pri krádeži tovaru
 • Zníženie sadzby DPH na reštauračné/stravovacie služby, na vybrané služby súvisiace so športom a na prepravu osôb lanovkami a vlekmi

Zmeny účinné od 1.1. 2024 a 1.3.2024

 • Záznamové a oznamovacie povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb
 • Zmeny súvisiace s prijatím zákona č.309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plánované zmeny účinné od r. 2025

 • Platiteľ dane a jeho registrácia podľa úplne nových pravidiel – významná zmena skutočností, na základe ktorých sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane a úplne nové registračné pravidlá
 • Výrazná úprava pravidiel pri oneskorení s registráciou platiteľa dane
 • Nová osobitná úprava pre malé podniky a s tým súvisiace zmeny – od r. 2025 sa malé podniky vykonávajúce príležitostné dodania tovarov a služieb v inom členskom štáte, ako je ich členský štát usadenia, nebudú musieť registrovať pre daň pred prvým dodaním
 • Nová úprava platenia dane pri dovoze tovaru do tuzemska – tzv. samozdanenie pri dovoze tovaru
 • Ostatné plánované zmeny v zákone o DPH.

dátum nahrávky: 06.02.2024

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe