2-dňový webinár: Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov v roku 2023 - školenie / seminár

Na 2-dňovom webinári s Ing. Martinom Miklášom získate potrebné základy pre uplatňovanie dane z príjmov právnických osôb. Prvý deň spoznáte sadzby dane z príjmov, vaše registračné a oznamovacie povinnosti a príjmy, ktoré nie sú zdaniteľné. Ukážeme si, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane a ako vyčísliť daň za zdaňovacie obdobie. Pochopíte pravidlá transferového oceňovania, dividend, predaja podniku či zlúčenia, alebo rozdelenia spoločností. Zároveň si vysvetlíme, ako odpočítať daňovú stratu alebo výdavky na výskum a vývoj. Druhý deň sa budeme zaoberať daňovými a nedaňovými výdavkami, rezervami a opravnými položkami, uplatňovaním daňových odpisov súvisiacich s majetkom alebo luxusnými automobilmi, ako aj preddavkami na daň z príjmov PO s príkladmi. Povieme si, ako upraviť základ dane o neuhradené záväzky a ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z príjmov PO. A to nie je všetko, viac nájdete v programe. 

Lektor: Ing. Martin Mikláš - odborník pre oblasť daní a účtovníctva. Vyštudovaný obor Ekonomika a manažment podniku. Počas štúdia sa zaoberal najmä oblasti daní, účtovníctva a finančníctva. Držiteľom ocenenia Tax Advisers Award 2018 od SKDP za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o., ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovaním miezd a daňových priznaní, zakladaním obchodných spoločností a ich likvidáciou. Poskytuje odborné rady prostredníctvom chatu a listárne desiatkam našich klientov. Publikuje odborné články a interné firemné predpisy.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 26.09.-27.09.2023 (168  eur s DPH) 

 

 

 

Účastnícky poplatok  školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed a ďalšie občerstvenie počas školenia

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára 2-dňový webinár: Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov v roku 2023:

Popis:

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

Cieľová skupina:

začínajúci, ale aj mierne pokročilí účtovníci
konatelia a manažéri
absolventi stredných a vysokých škôl
ostatná verejnosť
 

Program
 

1. deň

 • Právna úprava zdaňovania právnických osôb
 • Definícia základných pojmov
 • Registrácia a oznamovacie povinnosti
 • Zdaňovacie obdobie pre daň z príjmov právnických osôb
 • Predmet dane z príjmov právnických osôb
 • Oslobodené príjmy a ich zobrazenie v súvislosti so zistením základu dane
 • Základ dane a výpočet základu dane
 • Sadzby dane z príjmov
 • Spôsoby zisťovania základu dane pre daň z príjmov právnických osôb
 • Daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
 • Úprava základu dane závislých osôb – zásady transferového oceňovania a dokumentácie
 • Dividendy a ich daňové hľadisko
 • Základné princípy zdanenia pri podnikových kombináciách (predaj podniku, nepeňažný vklad, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností)
 • Odpočet daňovej straty u daňovníka
 • Odpočet výdavkov na výskum a vývoj
 • Medzinárodné zdaňovanie dane z príjmov – zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – metódy a stála prevádzkareň

 2. deň:

 • Daňové výdavky v zmysle zákona o dani z príjmov
 • Nedaňové výdavky v zmysle zákona o dani z príjmov
 • Rezervy a  opravné položky a ich uplatnenie ako daňový výdavok pre daň z príjmov
 • Odpisovanie majetku z daňového hľadiska
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Uplatnenie daňových odpisov pri prenajatom majetku a pri luxusných automobiloch
 • Technické zhodnotenie dlhodobého majetku a vplyv na daňové odpisy
 • Vyradenie a predaj majetku z daňového hľadiska
 • Úprava základu dane o neuhradené záväzky
 • Daňové priznanie pre daň z príjmov právnických osôb
 • Lehoty a spôsob podania daňového priznania  a zaplatenie dane
 • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb s príkladmi
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie a oprava chýb minulých období
 • Sankcie a úroky z omeškania vo vzťahu k dani z príjmov právnických osôb
 • Asignácia dane z príjmov – podmienky uplatnenia 1% – 2% dane
 • Praktický príklad zostavenia daňového priznania dane z príjmov PO  

Harmonogram:

09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,30 – prestávka
11,30 – 14,30 – prednáška

Prihláška na školenie / webinár 2-dňový webinár: Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.