Transferová dokumentácia na kľúč

Hľadáte odborníka na problematiku transferového oceňovania?

Chcete sa vyhnúť problémom pri daňovej kontrole?

Chcete sa zbaviť zodpovednosti?

 

Máme pre Vás riešenie

Skrátená transferová dokumentácia
2000 eur
kompletné vypracovanie
na základe Vašich podkladov
preberáme zodpovednosť
ceny sú bez DPH
Úplná transferová dokumentácia
6000 eur
kompletné vypracovanie
na základe Vašich podkladov
preberáme zodpovednosť
ceny sú bez DPH

Transferová dokumentácia sa zostavuje ako - skrátená, základná alebo úplná.

Transferovú dokumentáciu je potrebné predložiť pri daňovej kontrole tejto témy, a tým obhájiť, že použité ceny voči závislým osobám sú rovnaké ako trhové ceny.

Máme viac ako 20 ročné skúsenosti s daňovou obhajobou.

Urobíme to za Vás.

 

Chcete len podariť ako na to?

Konzultácia k transferovej dokumentácii od Ing. Pastierika

Ing. Vladimír Pastierik má viac ako 20 ročné skúsenosti s daňovou obhajobou,

je audítor, daňový poradca a súdny znalec v odbore účtovníctvo a dane 

cena: 90,00 eur bez DPH/hodina

Najčastešie kladené otázky

 • Čo je transferové oceňovanie?
  Porovnanie cien medzi závislými a nezávislými osobami.
 • Koho a čoho sa týka transferové oceňovanie?
  Týka sa obchodných vzťahov medzi závislými osobami
 • Načo je transferová dokumentácia?
  Po lopate: Aby sa medzi závislými osobami používali ceny ako medzi nezávislými osobami. Ak sa použijú iné ceny, treba dodaniť rozdiel. Príklad: Spoločnosť Úspešná, s.r.o. predáva bicykel za 500 eur v predajni, konateľ spoločnosti kúpi tento bicykel svojej manželke za 200 eur. Rozdiel v cene 300 eur musí spoločnosť uviesť v daňovom priznaní ako pripočítateľnú položku k základu dane a zvýši si tak daňovú povinnosť o 300 eur x 22% = 66 eur. ( Ak spoločnosť dosiahla daňovú stratu, zníži si o 300 eur daňovú stratu). Podľa zákona o daniach z príjmov súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu.
 • Čo je to obchodný vzťah?
  Obchodné vzťahy definuje Obchodný zákonník, sú to napríklad: predaj tovaru, poskytovanie služieb, poskytnutie pôžičky, predaj majetku a pod.
 • Kto sú závislé osoby?
  Podľa § 2 písm. n) ZDP je závislou osobou blízka osoba alebo ekonomicky personálne alebo inak prepojená osoba. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka je blízka osoba príbuzný v priamom rade (teda osoby, ktoré pochádzajú jedna od druhej – rodičia a deti, prarodičia a vnuci), ďalej súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu – napr. osoby zdieľajúce spoločnú domácnosť, teda osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajúc náklady na svoje potreby.
 • Čo je ekonomické a personálne prepojenie?
  Je to účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 % priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.
 • Kto vypracováva skrátenú transferovú dokumentáciu?
  fyzické osoby, mikro účtovné jednotky a subjekty verejnej správy a daňovníci, uskutočňujúci tuzemské kontrolované transakcie (okrem prípadu, ak žiadajú o vydanie rozhodnutia, úpravu základu dane, uplatňujú úľavu alebo umorujú limitovanú výšku straty).
 • Kto vypracováva základnú transferovú dokumentáciu?
  všetci daňovníci, ktorí nemôžu viesť skrátenú a nemusia viesť úplnú dokumentáciu
 • Kto vypracováva úplnú transferovú dokumentáciu?
  Účtovné jednotky povinne zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodnej metodiky IFRS na základe § 17a zákona o účtovníctve. Daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu, ďalej daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia, daňovníci, ktorí žiadajú o korešpondujúcu úpravu základu dane a daňovníci, ktorí uplatňujú úľavu na dani. Daňovníci, ktorí odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu 300.000 eur a daňovníci, ktorí za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia odpočítavajú daňovú stratu 400.000 eur.