odborné materiály pre účtovníkov Ing. Acsová

 

majetok, odpisovanie majetku

formát: word, excel, pdf   -   posielame ich mailom po úhrade

Autor: Ing. Jana Acsová, daňový poradca, audítor

 

venuje sa daňovému poradenstvu, auditu, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva

Majetok spoločnosti – odpisovanie majetku

 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

  • definícia (účtovné a daňové hľadisko),
  • vykázanie v účtovnej závierke (mikro, malá, veľká účtovná jednotka), 1
  • vplyv na finančné ukazovatele a posudzovanie finančnej situácie účtovnej jednotky,
  • vykazovanie v prípade bankových úverov, príspevkov a dotácií. 1

2. Obstaranie dlhodového majetku a transakcie s ním (predaj, darovanie, likvidácia, škoda).

3. Účtovná a daňová zostatková cena a ich vzťah k tržbe z predaja majetku  (obmedzenie straty z predaja dlhodobého majetku pri predaji pozemku, nehnuteľnosti, osobných automobilov a podobne).

4. Odpisovanie dlhodobého majetku:

  • účtovný a daňový pohľad,
  • technické zhodnotenie verzus výdavky na opravu a údržbu dlhodobého majetku,
  • komponentové odpisovanie,
  • uplatnenie odpisu,
  • vylúčenie z odpisovania,
  • prerušenie daňového odpisovania – možnosti a povinnosti.

5. Nájomné ako daňové výdavky vo väzbe na uplatnené daňové odpisy. Nepeňažný príjem prenajímateľa.

daňové výdavky vo väzbe na uplatnené daňové odpisy. Nepeňažný príjem prenajímateľa.

cena:

10,00 € bez DPH

12,00 € s DPH

 

 

 

 

 

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe