odborné materiály pre účtovníkov Ing. Soňa Ugróczy

 

DPH novela od 1.1.2016

formát: word, excel, pdf   -   posielame ich mailom po úhrade

Autor: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca, asistent audítora

 

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

DPH novela od 1.1.2016

Výklad novely zákona o DPH účinnej od 1. 1. 2016. Problematika povinného prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva, ktorú musia daňové subjekty uplatňovať od 1.1.2016 pri dodaní stavebných prác, dodaní stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a taktiež pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou (ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov) a ide o dodanie inému platiteľovi dane.

Obsah materiálu:

1 ) Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2016

     Rešerš zmien zákona o DPH účinné od 1. januára 2016, napríklad:

 • nová úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby;
 • zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň z pridanej hodnoty v prípade, že zdaniteľná osoba vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie;
 • nezloženie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty, nie je pri dobrovoľnej registrácií dôvodom na zamietnutie žiadosti;
 • úprava postupu určenia základu dane pri späť dovážanom tovare, ktorý sa prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku;
 • stanovenie kritérií, pri úprave odpočítania dane, v prípade ak platiteľ dane používa hmotný majetok a prijaté služby aj na iný účel ako na podnikanie;
 • rozšírenie ustanovení tzv. tuzemského samozdanenia, ak je dodávateľom zahraničná osoba, ako aj zavedenie samozdanenia v sektore stavebníctvo;
 • zavedenie povinnosti podrobného vykazovania zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze ak suma odpočítania dane predstavuje 3 000 eur a viac;
 • úprava podmienok platných pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH v lehote do 30 dní od podania daňového priznania;
 • zmena lehoty pre vyhotovenie faktúry k prijatej platbe,
 • zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na vybrané druhy základných potravín;
 • a iné ustanovenia, ktoré precizujú a dopĺňajú súčasný zákon o DPH a ktoré vyplynuli z praxe.

 

2) Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach od 1. 1. 2016

  

 • mechanizmus uplatňovania prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, dodaní stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a taktiež pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou (ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov) a ide o dodanie inému platiteľovi dane;
 • podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona DPH (identifikácia pravidiel ako aj výnimiek);
 • vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác (príklady aj na prijatie preddavku pred 1.1.2016 a plnenie po účinnosti novely zákona);
 • oprava základu dane pri stavebných prácach v režime tuzemského samozdanenia (príklad na opravu základu dane v roku 2016 pri dodaní stavebných prác do 1.1.2016);
 • povinnosti platiteľa dane, ktorý je dodávateľom stavebných prác (náležitosti faktúry, uvádzanie vo výkazoch DP, KV a iné);
 • povinnosti platiteľa dane, ktorý je odberateľom stavebných prác (deň vzniku daňovej povinnosti, uvádzanie údajov vo výkazoch DP, KV, uplatnenie odpočítania dane a iné);
 • problematika odpočítania dane z dodaných stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti;
 • identifikovanie sekcie F klasifikácie CPA (pozitívne aj negatívne vymedzenie čoho sa týka prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo).

cena: 10,00 € 

 

 

 

 

Objednávka odborných materiálov v elektronickej podobe