videokonferencia - Daň z príjmov PO, FO, DPH, Daňový poriadok, účtovníctvo 2021,2022 – 5 lektorov = 5 tém

Ing. Eva Ivaničová, Ing. Mária Horváthová, Mgr. Mojmír Beňo, Ing. Peter Horniaček, Ing. Marcela Prajová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

trvanie:  cca 7,5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videokonferencie - Daň z príjmov PO, FO, DPH, Daňový poriadok, účtovníctvo 2021,2022 – 5 lektorov = 5 tém:

Daňový poriadok (Ing. Eva Ivaničová)

Index daňovej spoľahlivosti = ústretový prístup k daňovým subjektom - podnikateľom

 • prechod z neverejnej na transparentnú/verejnú  formu hodnotenia podnikateľov;
 • stanovenie kritérií na určenie indexu vo vyhláške- plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov v gescii finančnej správ
 • výhody pre spoľahlivé daňové subjekty – napr.:
 • zníženie poplatku za vydanie „záväzného stanoviska“ správcu dane na polovicu
 • predĺženie termínu na  plnenie povinností v rámci správy daní.

Diskvalifikácia fyzických osôb – štatutárov obchodných spoločností    

 • možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností

Ďalšie úpravy, ktoré smerujú najmä k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov

 

Zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová)

 • Zostavenie účtovnej závierky podnikateľov za rok 2021 a vplyv hmotnoprávnych predpisov na účtovníctvo.
 • Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a vplyv novely na povinnosti spojené s účtovnou závierkou za rok 2021
   

Zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo)

Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH

spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti
zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)

Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

 

Zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček)

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021 a niektoré zmeny prijaté v priebehu roka 2021

 • oslobodenie plnení v rámci aktívnej politiky trhu práce
 • zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania
 • použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO pre rok 2021, definícia a rozsah zdaniteľných príjmov na účely zníženej sadzby dane,
 • definícia miesta skutočného vedenia pre účely rezidencie PO
 • odklad automatickej registrácie daňovníka zo straty správcu dane a zmeny v registračnej povinnosti
 • doplnenie pravidiel pre hybridné nesúlady o pravidlá pre reverzný hybridný subjekt
 • ďalšie zmeny prijaté v priebehu roka 2021 v dôsledku zmeny iných zákonov

Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2021 ako príprava pri zostavovaní daňového priznania

 • platobná disciplína – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti a dohody o odklade lehoty splatnosti, odpustenie záväzku, úhrada záväzku), rezervy a ich zahrnovanie do základu dane,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (rozsah podmienky zaplatenia),
 • pravidlá transferového oceňovania, rozsah dokumentácie ku kontrolovaným transakciám, stabilizácia finančnej situácie prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie,  zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)
 • dotácia na nájomné a limitácia odpisov hmotného majetku u prenajímateľa do výšky príjmov z prenájmu,
 • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti prenajímateľa
 • pandémia a daňové výdavky, nedaňové výdavky.

Zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová)

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s účinnosťou od 01.01.2021

 • Zákon č. 221/2019 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – preukazovanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, poberateľa dôchodku
 • Zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003. Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – napr. definovanie  pojmu mikrodaňovník, doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť
 • Zákon č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – napr. zúženie okruhu oslobodených príjmov zo závislej činnosti, plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, zmeny v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane, zmena v definícii pojmu mikrodaňovník, zmeny vo vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
  Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2021
 • Zákon č.  76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnosť 01.03.2021 – finančný príspevok na stravovanie
 • Zákon č.  416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnosť 01.07.2021 – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • Zákon č.  257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinnosť 01.08.2021 a 01.01.2022 – dotácia na podporu stravovacích návykov a daňový bonus
 • Zákon č.  310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnosť 01.09.2021 a 01.01.2022 – poukázanie podielu zaplatenej dane

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2022

 • Zákon č.   301/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003. Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
 • Zákon č.   416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
 • Zákon č.   215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov –oslobodenie podpory v čase skrátenej práce

Novely zákona o dani z príjmov v legislatívnom procese

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený

dátum nahrávky: 13.12.2021

Lektori:

Ing. Eva Ivaničová

Ing. Mária Horváthová

Mgr. Mojmír Beňo

Ing. Peter Horniaček

Ing. Marcela Prajová

cena: 51 eur 

Objednávka konferencia

+ dostanete: odborný materiál od lektorov v elektronickej podobe