3 videoškolenia na tému Koronavírus za cenu jedného - videoškolenie

1. Daňové a účtovné rady k vládnym nariadeniam v súvislosti s koronavírusom s Ing. Bc. Janou Acsovou

Lektorka Ing. Bc. Jana Acsová, audítorka a daňová poradkyňa zodpovedala na aktuálne vznikajúce otázky ohľadom odkladu podávania daňových priznaní, odpustenia sankcií daňovníkom a daľšie. Veríme, že rady a tipy lektorky vám pomôžu prekonať toto náročné obdobie plné zmien a administratínej záťaže.

2. Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s koronavírusom (práca z domu, čerpanie dovolenky, neprideľovanie práce zamestnancovi a iné) s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD.

V súvislosti so šírením koronavírusu sa objavilo množstvo problémov aj v pracovnoprávnych vzťahoch, kedy zamestnávatelia čelia mnohým problematickým situáciám v pracovnom prostredí. Predovšetkým sú zamestnávatelia povinní prijať také opatrenia, aby tieto boli v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov v rámci výkonu ich práce. Aké možnosti im ponúka Zákonník práce a aj iné osobitné pracovnoprávne predpisy ? Môže zamestnávateľ jednostranne zmeniť pracovné podmienky zamestnancom ? Je možné, aby zamestnanci vykonávali prácu z domu a za akých podmienok ? Čo v prípade, keď nebudú mať zamestnávateia dostatok zákaziek, aké opatrenie môžu prijať ? Aké konkrétne právne inštitúty môže zamestnávateľ využiť na preklenutie tohto náročného obdobia ? A ako postupovať voči zamestnancom vykonávajúcim prácu pre zamestnávateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ? Potrebuje zamestnávateľ v určitých prípadoch aj súhlas zástupcov zamestnancov ?

Nielen týmto témam, ale aj ďalším problematickým situáciám v oblasti pracovnoprávnych vzťahov súvisiacich s hrozbou šíriaceho sa koronavírusu, možným dopadom koronavírusu na pracovnoprávne vzťahy je venované toto videoškolenie.

 • Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom o výkone práce na doma tzv. homeoffice
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca, iná prekážka v práci na strane zamestnanca
 • Nariadené karanténne opatrenie
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa – dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodoch
 • Dovolenka

 

3. GDPR so zameraním na technicko – organizačné zabezpečenie práce z domu, odporúčania, poučenia a rady s JUDr. Marcelou Macovou, PhD.

Ste priamo či nepriamo zodpovední za spracúvanie osobných údajov vo vašej spoločnosti? Chcete si overiť súlad vašich postupov s poslednými schválenými usmerneniami, ktoré boli vydané v dôsledku aplikačnej praxe a ktoré zároveň pozmeňujú pôvodné ustanovenia? Chcete vedieť aké opatrenia máte nastaviť pri práci z domu? Môžete používať USB kľúče? Videoškolenie je zamerané na praktickú aplikáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Pravidlá praktickej aplikácie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), zákona o ochrane osobných údajov a osobitných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov
 • Zásady spracúvania, podmienky zákonného spracúvania (vrátane testu proporcionality pri oprávnenom záujme) a spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov.
  • Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov
  • Dokumentácia na preukazovanie súladu spracúvania s nariadením, ktorou by mal prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) disponovať
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach, pokyny pre oprávnené osoby, sprostredkovateľské zmluvy, bezpečnostná dokumentácia, poskytovanie informácií dotknutým osobám, poverenie zodpovednej osoby, a podobne
  • Organizačné a technické opatrenia
 • Aké organizačné a technické opatrenia prijať pri spracúvaní osobných údajov v automatizovanej aj neautomatizovanej podobe.
  • Sankcie
 • Aké druhy sankcií môže úrad udeliť, aká môže byť výška pokuty v prípade zisteného nesúladu s nariadením alebo zákonom, kritériá pre ukladanie pokútVybrané spracovateľské činnosti
 • Usmernenia Európskeho výboru pre ochranu údajov k monitorovaniu pomocou kamerových systémov.

Lektori:

Ing. Jana Acsová - daňový poradca, špecialista pre daň z príjmov, audítor

 

JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov v spoločnosti DAPRO Consulting a zároveň bývala zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

JUDr. Jozef Lukajka PhD. - pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., odborník na pracovné právo

 

 

cena:

60 eur s DPH (50 eur bez DPH)

 

 

V cene je zahrnutý prístup ku videoškoleniam a pracovné materiály.

 

Storno podmienky: Po zriadení prístupu k videoškoleniu uhradenú sumu nevraciame.

 

Prihláška na školenie 3 videoškolenia na tému Koronavírus za cenu jedného:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.