Zákonník práce 2. časť - školenie / seminár

Lektor: JUDr. Renáta Matejová - poskytnuje komplexné právné služiby a právne poradenstvo - pracovné, rodinné, majetkové a obchodné právo.

 

 

miesta  a termíny konania: 

online 18.10.2022 (69 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Zákonník práce 2. časť:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia 

Program: 

PRACOVNÝ ČAS

 • pracovný čas a doba odpočinku
 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • prestávky v práci
 • práca nadčas
 • nočná práca
 • evidencia pracovného času

 

DOVOLENKA

 • vznik nároku na dovolenku
 • základná výmera dovolenky
 • spresnenie momentu vzniku a rozsahu nároku zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa
 • určenie čerpania dovolenky
 • prekážky v práci počas dovolenky
 • krátenie dovolenky
 • právo zamestnávateľa odvolať zamestnanca z dovolenky

 

PREKÁŽKY V PRÁCI

 • dôležité osobné prekážky v práci
 • prekážky na strane zamestnávateľa
 • prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

 

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov
 • prispievanie zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
 • možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom

 

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • dohoda o brigádnickej práci študentov

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Prihláška na školenie / webinár Zákonník práce 2. časť: