Vybrané problémové okruhy v zákone o DPH - školenie / seminár

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

 

miesta  a termíny konania: 

online 30.09.2021 (69 eur s DPH) 

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z online školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

Témy školenia / webinára školenie Vybrané problémové okruhy v zákone o DPH:

 • Správne určenia miesta dodania pre účely DPH (služby, tovar, tovar s inštaláciou a montážou, prijaté služby z EU, z tretej krajiny a iné)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH § 38 – pozor na časté chyby (kedy vzniká právo na odpočítanie DPH pri kúpe nehnuteľnosti, predaj a prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019, uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti)
 • Nákup automobilu a uplatnenie DPH režimu (obstaranie v tuzemsku, zo zahraničia – nové auto, ojazdené auto, kúpa od fyzickej osoby)
 • Trojstranný obchod na príkladoch z praxe - pravidlá, podmienky, vykazovanie v priznaní a súhrnnom výkaze, dopad porušeného trojstranného obchodu z pohľadu slovenských firiem
 • Aktuálne pravidlá pre oslobodenie od dane pri predaji tovaru do iného členského štátu a pri vývoze tovaru, vrátane dopadov BREXITU
 • Uplatňovanie DPH pri predaji tovaru na diaľku od 1.7.2021 (e-commerce) – podmienky pre vstup prahová hodnota; informácie k podávaniu „formulára daňového priznania v OSS“; daňový režim pri tovare dodanom do 30.6. 2021 a vrátenom po 1.7.2021; dátum vykazovania dodávok v daňovom priznaní OSS pri preddavkoch, vyúčtovacích faktúrach a dobropisoch; odpočítanie dane v OSS; prepočet kurzu pri platbách v inej mene; záznamová povinnosť
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 • Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
 • Oprava základu dane § 25 – reklamácia tovaru v EU, skonto a oprava základu dane podľa § 25a pri nezaplatení pohľadávky – vplyv odpísania pohľadávky z účtovníctva na uplatnenie nároku voči štátu
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze tovaru z tretích krajín v hodnote 22 eur
 • Diskusia

 

Harmonogram:

Začiatok vysielania:   9:00 - 10:30
1. prestávka:             10:30 - 10:45
2. prestávka:             12:00 - 12:30
Vysielanie do:            12:30 - 14:30

Prihláška na školenie / webinár školenie Vybrané problémové okruhy v zákone o DPH: