Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022 - školenie / seminár

Školenie s Ing. Máriou Horváthovou vás komplexne prevedie novelami Obchodného zákonníka (účinnosť od 1. 1. 2021) a ich vplyvom na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, účtovné povinnosti a daň z príjmov. V rámci programu si predstavíme všetko dôležité, čo pre správne vedenie účtovníctva v tomto roku potrebujete vedieť. Medzi okruhmi tém si preto vypočujete detailné informácie o povinnostiach účtovania na účtoch vlastného imania, štruktúre vlastného imania, úhrade straty spoločníkom, rezervnom fonde a tiež obmedzení výplaty podielu na zisku. Účastníkom bude navyše predstavený nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý má vyriešiť aktuálne pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku. 

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov

 

miesta  a termíny konania: 

online 08.02.2022 (60 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • Vplyv noviel Obchodného zákonníka na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, povinnosti pre účtovníctvo  a daň z príjmov

  • Peňažné a nepeňažné  vklady do ZI, príspevky do kapitálového fondu z príspevkov 

  • Povinnosť účtovať na účtoch vlastného imania v nadväznosti na povinnosti ustanovené Obchodným zákonníkom

  • Úhrada straty spoločníkom

  • Doplnenie rezervného fondu

  • Obmedzenia výplaty podielu na zisku v nadväznosti na povinnosti Obchodného zákonníka

  • Zmena štruktúry vlastného imania

  • Pripravovaný zákon o riešení hroziaceho úpadku

  • Diskusia

Harmonogram: 

13.00 – 14.30 prednáška
14.30 – 15.00 prestávka
15.00 – 16.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022: