Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022 - školenie / seminár

S

Hneď na úvod roka vám prinášame veľkú rekapituláciu zmien v účtovníctve a v novelách Obchodného zákonníka účinných od 1. 1. 2022. V rámci prvej časti webinára vám Ing. Mária Horváthová poskytne potrebné informácie k procesu digitalizácie, vďaka čomu pre vás transformácia účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej a opačne nebude žiaden problém. Upresniť si budete môcť i náležitosti účtovného dokladu, uchovávanie účtovnej dokumentácie, povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom, ako aj zmeny vo verejnej a neverejnej časti registra účtovných závierok. 

                                                                                                                                                                                              

V druhej časti webinára sa oboznámite so zápisom do obchodného registra, s vplyvom obchodnej spoločnosti v kríze na nepretržitosť pokračovania v činnosti účtovnej jednotky, ako aj so zrušením spoločnosti a s tým spojenou povinnosťou zostavenia účtovnej závierky, povinnosťou zverejňovania dokumentov a archiváciou dokumentov.

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov

 

miesta  a termíny konania: 

online 12.01.2022 (84 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

Novela zákona o účtovníctve

  • Proces digitalizácie účtovníctva. Zásady pre preukázateľnosť listinných a elektronických účtovných záznamov
  • Transformácia účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej a opačne
  • Povinné náležitosti účtovného dokladu
  • Uchovávanie účtovnej dokumentácie
  • Zmeny vo verejnej a neverejnej časti registra účtovných závierok
  • Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Novely Obchodného zákonníka na povinnosti účtovnej jednotky

  • Do obchodného registra sa zapisuje len právnická osoba
  • Obchodná spoločnosť v kríze, čo to znamená pre účtovnú jednotku. Vplyv na nepretržitosť pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
  • Zrušenie obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia súdu a s tým spojené povinnosti zostavenia účtovnej závierky, povinnosti
  • zverejňovania dokumentov, archivácia dokumentov

Diskusia

Harmonogram: 

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022: