Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022  - školenie / seminár


Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová
- daňový poradca, audítor, špecialista na dane a účtovníctvo

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 20.01.2023 (69 eur s DPH) 

online 22.02.2023 (69 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022:

 Čo je v cene:

 • Živý prenos školenia 9:00 – 14:30
 • Bez potreby sťahovania programov, pre sledovanie Vám stačí len prístup k internetu
 • Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie
 • Možnosť zadania 3 otázok lektorovi
 • Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia
 • Bonus: Účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní od konania školenia zadarmo
 • Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Program: 

1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení ostatných legislatívnych úprav (povinnosť auditu, subjekty verejného záujmu a účtovná závierka zostavená podľa IAS, IFRS, účtovný záznam listinný a elektronický a jeho transformácia, uchovávanie účtovnej dokumentácie, vlastné imanie a záväzky pri posudzovaní spoločnosti v kríze, spoločnosť v kríze po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nevymožiteľné pohľadávky) a legislatívny proces noviel účtovných predpisov na prelome rokov 2022 a 2023 (správa z informáciami o dani z príjmov vybraných subjektov a jej zverejňovanie v registri účtovných závierok, výročná správa subjektov verejného záujmu, účtovanie jednorazových zálohovaných obalov, účtovanie poukazov).

2. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:inventarizácia a jej špecifiká podľa štruktúry súvahových položiek majetku a záväzkov,
nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, neopodstatnené zostatky majetku a záväzkov, zmarené investície, zostavenie odpisového plánu dlhodobého majetku a jeho prehodnotenie a podobne,

 • rizikové a nevymožiteľné pohľadávky, účtovné a daňové povinnosti s tým súvisiace, opravné položky a odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska,
 • testovanie majetku na zníženie hodnoty, čistá realizačná hodnota zásob, evidencia a účtovanie zostatkov pohonných látok v nádrži,
 • materiál určený účtovnou jednotkou na priamu spotrebu, likvidácia zásob,
 • časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky účtované do výnosov, nevyfakturované dodávky účtované do nákladov, iné nevyfakturované dodávky, účtovanie dodatočne priznaných zliav,
 • rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok,
 • vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie a kríza
 • spoločnosti, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, pôžičky od kapitálovo a personálne prepojených osôb, bezodplatné plnenia od spoločníkov,

3. Účtovná smernica ako nástroj zrozumiteľnosti účtovníctva a ustálenej účtovnej politiky účtovnej jednotky.

4. Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť:súvaha, výkaz ziskov a strát Úč POD a Úč MÚJ,

 • význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky,nesprávnosti z praxe,
 • úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz účtovníctva; účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky, STOP termín.

5. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2022 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

 • termíny súvisiace s účtovnou závierkou, s jej schvaľovaním a zverejňovaním,
 • register účtovných závierok,
 • kategorizácia účtovných jednotiek,
 • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“.

6. Splatná a odložená daň z príjmov; účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov; účtovanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov.

 

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Prihláška na školenie / webinár Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.