Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022 - školenie / seminár

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2021. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy či výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky. Program vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia, a preto nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. Na uvedenom školení vás navyše pripravíme na zmeny platné k 1. 1. 2022.

Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. Je tiež členom redakčnej rady časopisov "Dane a účtovníctvo v praxi" a "Účtovníctvo, audítorstvo a daňovníctvo v teórii a praxi". V rokoch 2008 – 2016 bol prezidentom SKAU. V súčasnosti aktívne spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

 

miesta  a termíny konania: 

Bratislava 13.12.2021 (96 eur s DPH) Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava mapa

online 13.12.2021 (84 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

Témy školenia / webinára Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022:

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu
   

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve

 • základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke
 • prípravné práce pri účtovnej uzávierke

Inventarizácia majetku a záväzkov

 • fyzická a dokladová inventúra
 • posúdenie ocenenia majetku a záväzkov
 • inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového

Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke

 • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka
 • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov
 • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
 • posúdenie reálnosti ocenenia
 • účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na predaj

Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti

 • splatná daň
 • odložená daň

Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky

 • účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát
 • poznámky
 • výkaz Cash flow
 • výročná správa
 • ukladanie účtovnej závierky do registra v elektronickej forme

Uzavretie účtovných kníh

Zmeny v účtovníctve v roku 2021

Diskusia a odpovede na otázky

 

Harmonogram: 

808.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021 a zmeny v účtovníctve pre rok 2022: