Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 - školenie / seminár

Webinár je zameraná na zdôraznenie osobitostí pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021. Vplyv hmotnoprávnych predpisov – Obchodného zákonníka, zákona o dani z príjmov na účtovníctvo podnikateľov a ich zapracovanie do jednotlivých povinných prác pri zostavení, schválení a zverejnení účtovnej závierky. Základom účtovnej závierky je správne ocenenie jednotlivých vykazovaných položiek, osobitosti vykazovania pohľadávok a záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám. Posúdenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Lektor: Ing. Mária Horváthová - dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov

 

miesta  a termíny konania: 

online 13.01.2022 (84 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

Účtovníctvo v priebehu roka 2021

 • Účtovné prípady podľa jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. Správne účtovanie položiek vlastného imania

Kroky pred zostavením účtovnej závierky

 • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Výsledky inventarizácie z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Účtovné prípady spojené s účtovnou závierkou – oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
  • ocenenie reálnou hodnotou v účtovnej závierke a vplyv na základ dane z príjmov
  • opravné položky v účtovnej závierke a opravné položky z pohľadu zákona o dani z príjmov
  • nevyfakturované dodávky, pohľadávky s neurčitou výškou a rezervy v účtovnej závierke a daňovo uznané rezervy
  • kurzové rozdiely
  • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • Zabezpečenie úplnosti účtovníctva – doúčtovanie účtovných prípadov z dôvodu zostavenia účtovnej závierky

Rozsah zostavenia účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve

 • Položky súvahy a výkazu ziskov a strát
 • Poznámky – dôležitá zákonná povinnosť účtovnej závierky

Archivácia účtovnej závierky, možnosti a legislatívne zmeny, ukladanie do registra účtovných závierok, proces schvaľovania účtovnej závierky, zmeny pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Diskusia 

 

Harmonogram: 

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021: