Pandemické opatrenia na pracovisku a home office – odpovede na najčastejšie otázky z praxe - školenie / seminár

Vplyvom pandémie COVID-19 došlo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k viacerým nepredvídateľným opatreniam. Neustále zmeny v ich obsahu a trvaní aj chýbajúce usmernenia vysvetľujúce detaily aplikácie opatrení však v praxi vytvorili pre zamestnávateľov neľahkú situáciu. Spolu s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, sa na uvedenom webinári zorientujete v jednotlivých opatreniach tak, aby ste neporušovali práva zamestnancov, ale naopak, aby ste im zabezpečili nevyhnutné a prijateľné podmienky na výkon práce či už na pracovisku, alebo cez home office. Rozsiahly priestor preto venujeme diskusii a konzultáciám problematických situácií a problémov, s ktorými sa stretávate vo svojej praxi.

Lektor: Mgr. Miroslava Mošonová - má vzdelanie a dlhoročné pracovné skúsenosti orientované na oblasť ekonomiky, riadenia podnikov a ľudských zdrojov. Profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnosti zamestnávania. Venuje sa aj pracovným aktivitám na medzinárodnej úrovni, okrem iného pôsobí aj ako jeden zo zástupcov Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci. Aktuálne sa venuje aj poradenskej činnosti.

 

miesta  a termíny konania: 

online 05.10.2021 (60 eur s DPH) 

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z online školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

Témy školenia / webinára Pandemické opatrenia na pracovisku a home office – odpovede na najčastejšie otázky z praxe:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní
 

Program: 

  • Legislatívne zmeny v súvislosti s mimoriadnou situáciou v pracovnoprávnych vzťahoch a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Aktuálne opatrenia
  • Zásada rovnakého zaobchádzania so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch
  • Možnosti zamestnávateľa získavať informácie o zdravotnom stave zamestnanca, očkovaní a výsledkoch testov
  • Prekážky v práci
  • Dovolenka
  • „Home office“ a jeho regulácia
  • Otázky a odpovede

Harmonogram
 09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Pandemické opatrenia na pracovisku a home office – odpovede na najčastejšie otázky z praxe: