Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021 - školenie / seminár

a tomto školení sa zamestnanci personálnych, mzdových a účtovných oddelení zorientujú v aktuálnych povinnostiach a pravidlách ochrany osobných údajov. Prejdeme si všetky fázy a procesy spracúvania osobných údajov zamestnancov – od prijatia životopisov až po kompletnú likvidáciu osobných údajov zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer. Okrem všeobecných pravidiel, kedy si povieme, o čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR alebo ako má vyzerať pracovná zmluva, sa budeme venovať aj aktuálnym problémom súvisiacim s plnením vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, meraním teploty, uchovávaním zdravotných údajov zamestnancov, zabezpečením práce na home office, monitorovaním zamestnancov a ďalším.

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. - absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

miesta  a termíny konania: 

Bratislava 19.11.2021 (96 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

online 19.11.2021 (84 eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021:

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu
   

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

 • Ochrana osobných údajov sa stále mení, a je potrebné sledovať nielen predpisy a usmernenia týkajúce sa osobných údajov ale aj osobitné predpisy ako je Zákonník práce, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podobne.

   

   

 • Personálne, mzdové a účtovné oddelenia patria medzi najvyťaženejšie a práve tu sa musí klásť dôraz ochranu osobných údajov. Veľa krát sú to práve tieto oddelenia, ktoré majú na starosti dohľad nad ochranou osobných údajov. Tieto oddelenia sú navyše v uplynulých dňoch povinné z pohľadu GDPR zabezpečiť svojim zamestnancom maximálnu ochranu – či už pri meraní teploty alebo pri uchovávaní ich zdravotných údajov. Tak isto sú povinný dodržiavať kontrolu plnenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili seminár, kde vám poradíme, ako sa v praxi vyrovnať s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a iných predpisov.

   

   

 • Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme: ako má vyzerať súhlas a ako ho získať, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti. Tak isto si povieme, čo by mala obsahovať každá zmluva (aj z právnickými osobami) a čo by každý prevádzkovateľ mal mať na svojom webovom sídle. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografovaním alebo monitorovaním zamestnancov na pracovisku a ďalšími povinnosťami, ktoré pre vás vyplývajú z nariadenia GDPR. 

   

   

 • Viete, čo konkrétne GDPR znamená pre personalistov?

 • Viete, čo všetko môžete mať v osobnom spise?

 • O čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR?

 • Aké osobné údaje musí personalista rozčleniť a vylúčiť zo spracovania?

 • Ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu nariadenia a nového zákona o ochrane osobných

 • údajov?

 • Dodržiavate zásady spracúvania osobných údajov, napríklad pri kopírovaní úradných dokladov?

 • Viete, kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test? Poskytneme vám jeho vzor.

 • Je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne?

 • Čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby váš zamestnanec mohol vykonávať prácu z domu?

 • Aký je plán kontrol na rok 2021?

 • Za čo boli doposiaľ firmy najčastejšie sankcionované?

 • Ktoré ďalšie praktické informácie budeme rozoberať:

  • usmernenie EDPB ku kamerám – odporúča označenie priestorov „piktogram“, lehotu uchovávania záznamov,

  • ktoré priestory sa smú monitorovať,

  • čo si predstaviť pod pojmom „oprávnený záujem“ a ako ho obhajovať?

  • stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku

 • Kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov a aké sú jeho náležitosti, je možné použiť súhlas v personálnej

 • agende podľa GDPR?

 • Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely

 • pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov, účtovná

 •  
 • agenda, obchodná komunikácia a i.

 • Spracúvanie životopisov uchádzačov o zamestnanie, spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie, kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom?

 • Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca)

 • Používanie fotografií zamestnancov (internet/intranet, identifikačné karty zamestnancov), je potrebný súhlas?

 • Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch.

 • Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?

 • Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy, podmienky použitia biometrických údajov na

 • prístupové systémy a dochádzku

 • Spracúvate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?

 • Profilovanie zamestnancov – podmienky profilovania zamestnancov a automatizovaného individuálneho rozhodovania, spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov.

 • Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?

 • Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce.

 • Postupujete v súlade s ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce?

 • Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier.

 • Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov, ako legálne vykonávať monitorovanie zamestnancov na pracovisku, povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru, primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca)

 • Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov.

 • Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOU, čo je potrebné zmeniť v zmluvách so sprostredkovateľmi, ako je externá spoločnosť, ktorá robí mzdovú a personálnu agendu, BOZP, stravovanie?
  Nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov.

 • Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.

 • Prenos osobných údajov v rámci EÚ a mimo EÚ do tretích krajín.

 • Zodpovedná osoba podľa GDPR.

 • Kedy ju prevádzkovateľ musí mať a kedy môže? A za akých podmienok?

 • Likvidácia osobných údajov zamestnancov.

 • Aktuálne k vyhláškam a vydaným vzorom Úradu pre ochranu osobných údajov.

 • Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR, zmeny.

 • Nové stanovisko úradu k meraniu teploty na pracovisku.

 • Viete, aké sú novinky v oblasti ochrany osobných údajov a čo vás čaká?

 • Od 1.9. musia zamestnávatelia získavať osobné údaje v súvislosti s pandemickou situáciou o zamestnancoch a iných osobách vstupujúcich do ich priestoru na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.
   

  Harmonogram: 

  8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
  9.00 – 11.00 prednáška
  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende v roku 2021: