Kolektívne vyjednávanie - školenie / seminár

Účelom webinára s JUDr. Martinom Vavrom je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou, obsahom kolektívnej zmluvy a jednotlivými fázami a priebehom takéhoto vyjednávania. Spoznáte tu rovnako tak písané, ako i nepísané pravidlá pre kolektívne vyjednávanie, ktorého cieľom je úprava pracovných podmienok – vrátane mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a tiež vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami). Lektor zároveň pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike, a preto sa môžete spoľahnúť na overené rady z praxe.

Lektor: JUDr. Martin Vavro - pôsobí ako odborný zamestnanec v jednej z najväčších odborových organizácií v Slovenskej republike. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od skončenia štúdia t.j. od roku 2005 sa venuje problematike pracovného práva a práva sociálneho abezpečenia. Praktické poznatky z oblasti práva sociálneho zabezpečenia nadobudol v rámci svojho pôsobenia v Sociálnej poisťovni, kde sa špecializoval na oblasť sociálneho poistenia. V pracovnoprávnej oblasti sa zaoberá predovšetkým kolektívnym vyjednávaním na podnikovej úrovni, právnym a metodickým poradenstvom v oblasti individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ako aj poskytovaním právnej pomoci formou právneho zastupovania členov v pracovnoprávnych sporoch. Osobitne sa špecializuje na odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Súčasne je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov zapísaných do zoznamu rozhodcov a sprostredkovateľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021.

 

miesta  a termíny konania: 

online 01.10.2021 (60 eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z online školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

Témy školenia / webinára Kolektívne vyjednávanie: 

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videozáznam z webinára na 30 dní
 

Program:

  • Význam, ciele kolektívneho vyjednávania a jeho účastníci
  • Kolektívna zmluva po formálnej a obsahovej stránke
  • Priebeh kolektívneho vyjednávania a jeho jednotlivé fázy 

Harmonogram: 

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

 

Prihláška na školenie / webinár Kolektívne vyjednávanie: