DPH - významné zmeny zákona od 1.1.2022 (e-commerce, oznamovanie bankových účtov, ručenie za nezaplatenú daň a iné) - školenie / seminár

Lektor: Mgr. Bc. Mojmír Beňo - Zamestnanec odboru nepriamych daní Ministerstva financií Slovenskej republiky.  Daňovou problematikou sa zaoberá od roku 2008 a na oblasť DPH sa špecializuje od roku 2012.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 31.01.2022 (50 eur)(BONUS: záznam zo školenia na 14 dní v cene školenia)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / webinára DPH - významné zmeny zákona (e-commerce, oznamovanie bankových účtov, ručenie za nezaplatenú daň a iné):

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

Významné zmeny zákona o DPH (e-commerce, oznamovanie bankových účtov, ručenie za nezaplatenú daň a iné) 

 • Zákon č. 408/2021 Z.z. (Zmeny účinné od 15.11.2021 a 1.1.2022)
 • 1.Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH 
  • spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti
  • zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
  • následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
 • 2. Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
 • 3. Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)
 • 4 . Ostatné zmeny a doplnenia
  • Zmeny v registračných ustanoveniach spôsobené vypustením tzv. Registračných kartičiek
  • Precizovanie opravy opravenej odpočítanej dane (postup po úhrade protihodnoty potom, ako dodávateľ vykonanal opravyu základu dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky)
  • Ostatné zmeny a doplnenia
    
 • Zákony č. 344/2020 Z. z.a 186/2021 Z. z. (so zameraním na e-commerce)
  • 1. Nové pravidlál predaja tovaru na diaľku (v EÚ/dovážaného z tretích krajín)
  • 2. Podstata osobitnej úpravy založenej na systéme jedného kontaktného miesta a základné pravidlá jej fungovania
  • 3. EÚ schéma (§ 68b)
  • 4. Dovozná schéma (§ 68c)
  • 5. Osobitná úprava priznávania a platenia dane pri dovoze tovaru
    
 • Diskusia 

 

Harmonogram: 

09:00 – 15:00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár DPH - významné zmeny zákona (e-commerce, oznamovanie bankových účtov, ručenie za nezaplatenú daň a iné):