Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2021 na vzore tlačiva - školenie / seminár

Ing. Soňa Ugróczy vám na tomto webinári poskytne praktický návod, ako využiť úpravu zákona o DPH (od 1. 1. 2021) na vrátenie dane v prípade, ak vám nebola protihodnota za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatená.

Zavedenie mechanizmu opravy základu dane, ak sa pohľadávka stane nevymožiteľnou,  je novou možnosťou, ako si prinavrátiť DPH, ak platiteľ dane (dodávateľ) nedostal zaplatené.

Využite novú úpravu zákona o DPH (od 1. 1. 2021) na vrátenie dane v prípade, ak vám nebola protihodnota za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zaplatená. Aké sú dosahy na odberateľa, ktorý neuhradil pohľadávky a odpočítal si DPH.

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 26.01.2022 (84 eur s DPH)

Bratislava 26.01.2022 (84 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

online 31.01.2022 (69 eur s DPH)

online 01.02.2022 (69 eur s DPH)

online 04.02.2022 (84 eur s DPH)

Trenčín 04.02.2022 (84 eur s DPH) Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín mapa

online 10.01.2022 (69 eur s DPH)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

 

Témy školenia / webinára školenie Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2021 na vzore tlačiva:

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

  • Podmienky pre uplatnenie opravy základu dane podľa § 25a zákona o DPH
  • Kritéria, kedy je pohľadávka nevymožiteľná
  • Vykonanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (ako vykazovať opravu v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze)
  • Obdobie na vykonanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
  • Vplyv následného prijatia platby po oprave základu dane § 25a ods. 3 zákona o DPH
  • Kedy nie je možné vykonať opravu základu dane (vplýva odpis pohľadávky na zánik práva na opravu)?
  • Pravidlá pre vyhotovenie opravného dokladu pri oprave základu dane podľa § 25a a jeho náležitosti
  • Aké sú povinnosti odberateľa, ktorý neuhradil pohľadávku a uplatnil si napriek tomu odpočítanie dane
  • Oprava odpočítanej dane a jej vykazovanie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze a záznamoch
  • Diskusia

 

Harmonogram:

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár školenie Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2021 na vzore tlačiva: