Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021 - školenie / seminár

Ako čo najefektívnejšie v roku 2021 znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika... Práve tejto téme sa v praktických príkladoch bude venovať Ing. Vladimír Ozimý na uvedenom školení. V rámci obsahu si vypočujete nespočetné množstvo overených optimalizačných trikov, vďaka ktorým poznáte, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

online 08.10.2021 (84 eur s DPH) 

Trenčín 08.10.2021 (96 eur s DPH) Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín mapa

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v tlačenej forme, písacie potreby a teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam zo školenia.

 

 

Témy školenia / webinára Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021:

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu
   

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike
 

Program: 

Pohľadávky a záväzky v roku 2021:

 • opravné položky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka v roku 2021 a porovnanie s bežným daňovníkom
 • odpis záväzkov v účtovnej jednotke a vplyv na základ dane
 • kapitalizácia pohľadávok spoločníkov do kapitálových fondov spoločnosti (účtovno-daňový aspekt)
 • vrátenie dane z pridanej hodnoty z nevymožiteľnej pohľadávky 
 • záväzky daňovo uznané po zaplatení
   

Poskytovanie úverov a pôžičiek:

 • účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
 • úroky z pohľadu závislých vzťahov
 • úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
 • úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu
   

Predaj tovaru v režime predaja na diaľku  v EÚ od 1.7. 2021 a uvádzanie vo výkazoch:

 • predaj tovaru cez e-shop na území SR a povinnosti zdanenia
 • fakturácia a uplatňovanie sadzieb DPH
 • uplatnenie osobitného režimu zdanenia alebo registrácia v zahraničí v inom členskom štáte EÚ
   

Dotácie z účtovno-daňového hľadiska v roku 2021:

 • dotácie v pandémii
 • bežné dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
   

Nájomné vzťahy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu:

 • testovanie odpisov a ostatných výdavkov a vplyv na zostatkovú cenu
 • prenájom luxusných motorových vozidiel a daňový dosah u nájomcu
 • technické zhodnotenie u nájomcu a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
 • výdavky na opravu a údržbu hradené nad rozsah zmluvy a daňový dosah u prenajímateľa a nájomcu
 • výpožička a daňový dosah
 • skončenie nájmu a posúdenie z pohľadu dane z príjmov a DPH

 
Stravovanie zamestnancov z pohľadu účtovníctva, daní a DPH:

 • vlastné stravovacie zariadenie
 • stravovanie pri treťom subjekte
 • stravovacie poukážky
 • finančný príspevok
 • navrhované zmeny v ZP a vplyv na daňový aspekt finančného príspevku a stravovacích poukážok

 

Princípy daňového výdavku a ustátie dôkazného bremena voči správcovi dane 

 

Harmonogram: 

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021: