Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone - školenie / online školenie/ webinár

Zmeny v DPH od januára 2020! Všetky potrebné informácie o legislatívnych úpravách a praktické príklady počas jediného dňa s kvalifikovanými odborníkmi na dane Ing. Vladimírom Ozimým alebo Ing. Milanom Kúdelom. Vyhnite sa neželaným daňovým a účtovným prekvapeniam aj v roku 2020 a pripravte sa  s nami na bezproblémové aplikovanie nových pravidiel v praxi.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov

 

 

termíny konania a ceny:

 

13.05.2020 online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (79 eur s DPH) - Ing. Vladimír Ozimý

 

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, online prístup ku školeniu, videozáznam zo školenia a pracovné materiály

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

 

Témy školenia Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone:

 • Pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť
  Kto je zdaniteľnou osobou na účely zákona o DPH
  Používanie majetku a vplyv na ekonomickú činnosť
  Slobodné povolania, práca a iné činnosti
 • Obrat na účely DPH od 1.1.2019 a navrhovaný od 1.1.2020
  Definícia obratu (ktorý dátum je dôležitý na počítanie obratu na faktúre). Aký má vplyv na obrat vedenie účtovníctva. Sledovanie obratu najmä fyzickou osobou pri prenájmoch, finančných službách...
  Obrat zakladajúci povinnosť registrácie, riziková skupina fyzické osoby vlastniace nehnuteľnosti, ktoré vo všeobecnosti nekonajú ako zdaniteľné osoby
  Oneskorená registrácia a riziká s ňou spojené
  Obrat na účely zdaňovacieho obdobia
  Obrat na účely zrušenia registrácie
  Obrat na účely osobitného zdaňovania pri prijatí platby
  Obrat na účely zásielkového predaja
 • Dodanie tovaru a správne určenie miesta dodania tovaru
  Čo sa chápe dodaním tovaru
  Bezplatné dodanie tovaru
  Miesto dodania tovaru podľa § 13
 • Dodanie a nadobúdanie tovaru v EU (pohyb z iného alebo do iného členského štátu)
  Čo je nadobúdaním tovaru z EU, problém nadobudnutia tovaru v hodnote dosahujúcej 14 000 eur osobou neregistrovanou pre daň (kúpa auta z EU podnikateľom, ktorý nie je registrovaný ako platiteľ DPH ani iným spôsobom)
 • Miesto nadobúdania tovaru v EU podľa § 17
  Oslobodené dodanie v rámci EU, splnenie zákonných podmienok
  Premiestnenie tovaru v rámci EU na účely podnikania
  Trojstranný obchod a reťazový obchod v EU a daňové dopady
  Miesto dodania služby (všeobecné pravidlo a vybrané špecifické pravidlá)
  Určenie miesta dodania podľa odberateľa a dodávateľa (všeobecný princíp)
  Služby viažuce sa na nehnuteľnosti, fakturácie subdodávok medzi SK firmami a nehnuteľnosť sa nachádza v inom členskom štáte
  Služby vzdelania, kultúrne služby a obdobné – predaj vstupeniek, objednanie si služby pre uzavretú skupinu, konferencie
  Digitálne služby so zmenami od 1.1.2019
  Manažérske, marketingové, poradenské, účtovné a obdobné služby poskytované klientovi v EU a tretích štátoch
  Nesprávne určenie miesta dodania služby a riziká spojené so sankciami z dôvodu nesplnenia si povinnosti v tuzemsku
 • Vznik daňovej povinnosti a osoba povinná platiť daň (§ 19 a § 69)
  Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
  Opakované a čiastkové dodania tovarov a služieb
  Refakturácia služieb a vznik daňovej povinnosti
  Osoba povinná platiť daň (kto je povinný pri vzniku daňovej povinnosti odviesť daň štátu, nesprávny postup ovplyvňuje právo na odpočet DPH). Dodávky v tuzemsku a zo zahraničia a vplyv na prenos DP ako pri vybraných okruhoch dodávok v tuzemsku a zo zahraničia. Rozdielny pohľad na plnenie zo zahraničia a v tuzemsku. Väzba na registráciu pri nadobúdaní tovaru z EU a služby z EU (§ 7 a § 7a)
 • Vykazovanie dodania služby a tovaru v kontrolnom výkaze a súhrnnom výkaze podľa charakteru dodávky
  Kto podáva KV a SV a lehoty, sankcie
  Uvedenie dodávky v tuzemsku, do EU, do tretích štátov do KV alebo SV podľa charakteru na konkrétnych príkladoch-
 • Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH
  Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
  Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách).
  Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
  Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
  Bezplatné dodanie tovaru a zmeny v oblasti dodávok pri tovare s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
  Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
  Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 %. Prenájom verzus ubytovacia služba
  Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
  Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
  Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
  Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie
  Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
  Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 11.00 prestávka č. I
10.45 – 12.30 prednáška
12.30 – 12.45 prestávka č. II
13.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Prihláška na školenie Daň z pridanej hodnoty - aktuálne novinky v zákone:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.