Účtovníctvo pre pokročilých - zásoby a finančný majetok - školenie / seminár

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 13.06.2023 (69  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Účtovníctvo pre pokročilých - zásoby a finančný majetok:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Program:

1. Účtová trieda 1 – Zásoby

 • osobitosti vzniku účtovného prípadu:
  • účtovanie zásob na priamu spotrebu
  • spôsob „A“ a spôsob „B“ účtovania zásob
  • analytická a podsúvahová evidencia k účtom zásob
  • testovanie zásob na zníženie hodnoty „čistá realizačná hodnota“
  • možnosti účtového rozvrhu a vykázanie zásob v účtovnej závierke
  • obežný majetok a „čítanie výkazu účtovnej závierky“
 • charakteristika a druhové členenie zásob
  • obstaranie a úbytok zásob:obstaranie: kúpa, dar, zámena, vo vlastnej réžii
  • úbytok: predaj, manko, škoda, stratné v maloobchode, likvidácia, dar
  • oceňovanie zásob pri naskladnení a vyskladnení, účtovanie zliav
  • zásoby vlastnej výroby, kalkulačný vzorec, metódy kalkulácie
  • drobný majetok účtovaný ako zásoby
  • inventúra a inventarizačné rozdiely pri zásobách
  • zákazková výroba
  • zákazková výstavba nehnuteľností na predaj
  • obstarávanie nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja

2. Účtová trieda 2 - Finančné účty

 • osobitosti vzniku účtovného prípadu:
  • peňažné prostriedky, ceniny, prevody medzi finančnými účtami:
  • evidencia tržieb cez ERP a periodicita ich účtovania; náležitosti dokladov vydaných ERP (všeobecne, na účely odpočítania DPH)
  • prijímanie platobných nástrojov nahrádzajúcich hotovosť (platobné karty, poukážky na nákup tovaru a služieb, stravné lístky)
  • vratky tržieb za tovar a služieb z dôvodu uznaných reklamácií, či vrátenia tovaru
  • vkladové a termínované účty
  • devízové účty
  • bankové záruky a zábezpeky
 • úverové účty, krátkodobé bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci
 • krátkodobý finančný majetok
 • kurzové rozdiely k účtom finančného majetku
 • vykázanie finančného majetku v účtovnej závierke
 • platobné nástroje v účtovníctve:
  • platobné karty debetné
  • platobné karty kreditné
  • tankovacie karty
  • použitie účtu 261 v súvislosti s platobnými nástrojmi
 • majetkové cenné papiere na obchodovanie:
  • oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
 • dlhové cenné papiere:
  • oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
 • realizovateľné cenné papiere:
  • oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
 • virtuálna mena:
  • oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
 • zákon o obmedzení platieb v hotovosti; inkaso faktúr v hotovosti

 

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Prihláška na školenie / webinár Účtovníctvo pre pokročilých - zásoby a finančný majetok:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.