Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022 - školenie / seminár

Z pohľadu mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky získate na tomto webinári všetky znalosti potrebné k zostaveniu, schváleniu a zverejneniu účtovnej závierky za rok 2022. Naučíte sa samostatne oceniť jednotlivé vykazované položky, vykázať pohľadávky a záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám, účtovať položky vlastného imania aj inventarizovať majetok. Z dôvodu zabezpečenie úplnosti účtovníctva, nebudú chýbať ani praktické informácie k doúčtovaniu účtovných prípadov.

Lektor: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR, hlavný štátny radca odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva

Pracuje na Ministerstve financií SR, odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva. Je dlhoročnou odborníčkou a metodičkou účtovníctva podnikateľov.  Tiež sa pracovne angažuje ako audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expertka. V odborných kruhoch je známa aj ako členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Obohacuje svojimi odbornými článkami ako autorka i lektorka.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 19.01.2023 (84 eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame, dostanete záznam zo školenia

 

Témy školenia / webinára Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022 :

Bonus:

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Program:

  • Aktuálne zmeny zákonov a ich vplyv na účtovníctvo v roku 2022
  • Prehľad vybraných účtovných prípadov podľa položiek súvahy a výkazu ziskov a strát.
  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania. Doloženie zostatkov účtov, normy úbytkov, stratné, manko. Protokol o likvidácii zásob
  • Závierkové účtovné operácie pri zostavení účtovnej závierky, príprava podkladov na vypracovanie daňového priznania. Závierkové položky – nevyfakturované dodávky, rezervy, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, opravné položky, kontrola správnosti účtovníctva vo vzťahu k položkám účtovnej závierky, účtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov
  • Veľkostné skupiny účtovných jednotiek a ich povinnosti vykazovať položky účtovnej závierky
  • Poznámky k účtovnej závierke
  • Zverejňovanie účtovnej závierky, schválenie účtovnej závierky
  • Archivácia účtovnej dokumentácie, digitalizácia účtovníctva
  • Diskusia 

Harmonogram
9.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2022 :

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.