Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax - školenie / seminár

Lektor: Ing. Bc. Jana Acsová - venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, vlastní diplom expert IFRS, publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a venuje sa lektorovaniu v rôznych oblastiach týkajúcich sa účtovníctva a daní.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 17.04.2023 (69  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Program:

Pohľadávky

 • pojem
 • vznik pohľadávky, členenie pohľadávok a jeho význam (vecné, časové hľadisko; druhové členenie)
 • účtovné odhady - pohľadávky a záväzky neurčitej výšky
 • zánik pohľadávky – zaplatením, započítaním, odpísaním, predajom
 • započítanie pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene),
 • analytická evidencia k účtom pohľadávok; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, iné)
 • postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
 • inventarizácia pohľadávok pohľadávky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • pohľadávky v cudzej mene, prepočítací kurz

Pohľadávky po lehote splatnosti

 • plynutie času, splatnosť pohľadávky, zostatková doba splatnosti pohľadávok, omeškanie dlžníka s platením, príslušenstvo k
 • pohľadávkam (zákonné, zmluvné)
 • úrok z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko)
 • zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
 • premlčanie pohľadávky
 • dohodnutá zmena splatnosti, splátkový kalendár, uznanie dlhu
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok; platobný rozkaz; exekúcia

Opravná položka k pohľadávkam

 • testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty, rizikové pohľadávky
 • účtovné hľadisko tvorby opravnej položky k pohľadávke
 • daňové hľadisko tvorby opravnej položky k pohľadávke (dlžník v konkurze, v reštrukturalizácii, v oddĺžení splátkovým kalendárom,
 • pohľadávka po splatnosti)
 • opravné položky k pohľadávkam u mikrodaňovníka

Odpis pohľadávok

 • trvalé vyradenie pohľadávky z účtovníctva
 • účtovanie odpisu pohľadávok
 • daňové hľadisko odpisu pohľadávok (voči dlžníkovi v konkurze, v reštrukturalizácii, pohľadávok po splatnosti)
 • odpis pohľadávky u mikrodaňovníka
 • nevymožiteľné pohľadávky z pohľadu DPH a ich premietnutie v účtovníctve
 • pohľadávky voči dlžníkom, ktorí zanikli rozhodnutím súdu „ex offo“

Postúpenie pohľadávok

 • účtovné hľadisko postúpenia pohľadávky
 • daňové hľadisko postúpenia pohľadávky (voči dlžníkovi v konkurze, v reštrukturalizácii, pohľadávok po splatnosti)
 • faktoring

Opravné doklady

 • vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska
 • nevymožiteľné pohľadávky z pohľadu DPH a ich premietnutie v účtovníctve

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Prihláška na školenie / webinár Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.