Novely daňových zákonov 2023 a ich aplikácia v praxi - školenie / seminár

Začněte psát zde...

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 07.03.2023 (69  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Novely daňových zákonov 2023 a ich aplikácia v praxi:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára

Program:

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2023 a 2024

 • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
 • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
 • Zmena spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri dolimitnom majetku do 1700 eur
 • Zmeny v registračných ustanoveniach § 4 ods. 1 ZDPH, z titulu zahŕňania oslobodených plnení do obratu pre účely DPH – upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat iba z oslobodených činností (napr. oslobodený prenájom nehnuteľností)
 • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze
 • Nové záznamové a oznamovacie povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

Zmeny v zákone o DANI z PRÍJMOV, DAŇOVOM PORIADKU od 1.1. 2023

 • Kontrolované transakcie a zmeny od 1.1.2023
 • Zmena v pojme kontrolované transakcie
 • Zmena v definícii závislých osôb
 • Zmena v definícii významnej kontrolovanej transakcie
 • Zmeny v úprave základu dane u závislých osôb pôžičky a úvery medzi závislými osobami a navrhované zmeny od 1.1.2023 (pravidlá kapitalizácie)

Zmeny v oblasti registračných pravidiel

 • ako funguje registračný proces v roku 2022 a zmeny od 1.1.2023 s vládnym návrhom
 • nahlasovanie zmien daňového subjektu v roku 2022 a v roku 2023

Opravná položka a odpis pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska v roku 2023 aj zo zmenami od 1.1.2023

Digitálne účtovníctvo

 • čo je elektronický účtovný záznam
 • obsah účtovného dokladu v elektronickej podobe a podpisový záznam
 • transformácia účtovných záznamov do elektronickej podoby a uchovávanie v listinnej podobe
 • uchovávanie účtovných záznamov
 • zodpovednosť účtovnej jednotky pri zániku odovzdať účtovnú agendu

 

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Prihláška na školenie / webinár Novely daňových zákonov 2023 a ich aplikácia v praxi:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.