DPH a Daňový poriadok - zmeny v zákone od 15.11.2021 a od 1.1.2022 - školenie / online školenie

Najvýznamnejšie úpravy v zákone o DPH a v Daňovom poriadku zamerané na boj proti daňovým únikom a podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Od 15.11.2021 platia zmeny v DPH a Daňovom poriadku, na ktoré sa musíte propraviť.

Lektori:

Mgr. Mojmír Beňo  - vedúci oddelenia dane z pridanej hodnoty

JUDr. Toško Beran - riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní

 

Termín a miesto konania:

 

Bratislava – 02.11.2021 - ZRUŠENÉ

 

online 02.11.2021

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

cena: 59,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

           4,30 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu pre účastníkov fyzického školenia 

(účastníci fyzického školenia,  ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, pero, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia DPH a Daňový poriadok - zmeny v zákone od 15.11.2021 a od 1.1.2022 : 

Korona Safe:

Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Program: 

Daňový poriadok - JUDr. Toško Beran

 • Index daňovej spoľahlivosti = ústretový prístup k daňovým subjektom - podnikateľom
  • prechod z neverejnej na transparentnú/verejnú formu hodnotenia podnikateľov;
  • stanovenie kritérií na určenie indexu vo vyhláške- plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov v gescii finančnej správy
  • výhody pre spoľahlivé daňové subjekty – napr.:
  • zníženie poplatku za vydanie „záväzného stanoviska“ správcu dane na polovicu;
  • predĺženie termínu na plnenie povinností v rámci správy daní
 • Diskvalifikácia fyzických osôb – štatutárov obchodných spoločností
  • možnosť vylúčiť fyzickú osobu aj za neplnenie daňových povinností
 • Ďalšie úpravy, ktoré smerujú najmä k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov

Zákon o DPH - Mgr. Mojmír Beňo  

 • Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s:
  • využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH
  • spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti
  • zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
  • následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane
 • Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty
 • Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)
 • Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH
 • Diskusia 

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie DPH a Daňový poriadok - zmeny v zákone od 15.11.2021 a od 1.1.2022 :