DPH Najčastejšie chyby + novely 2022/2023

školenie / online školenie

Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

 

Termín a miesto konania:

 

online 08.11.2022 (cena 52 eur)

Bratislava 08.11.2022 - Hotel Echo, Prešovská 346, 821 08 Bratislava - mapa  (cena 72 eur)

možnosť parkovania: parkovisko pred obchodom BILLA, Bajkalská 19A, 821 02 Ružinov  - mapa (90 min zdarma + každá začatá hodina 2 eur

alebo v okolí zadarmo, ale iba na miestach, kde sa dá parkovať

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. V prípade, že sa prihlásite neskôr, prosíme o zaslanie potvrdenia o platbe na info@agenturapro.sk najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia DPH Najčastejšie chyby + novely 2022/2023: 

Korona Safe:

Podľa aktuálnej vyhlášky

Program:

 • Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane - finančné plnenia, zmluvné pokuty a sankcie, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy,
 • Pravidlá pre miesto dodania služieb a ich fakturácia – v tuzemsku, do krajín EU, do tretích štátov, práce na stavbe v subdodávke a riziká s tým spojené, príklady služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom (výnimky), moment dodania služby a iné
 • Vznik daňovej povinnosti  na príkladoch z praxe - dodanie tovaru v tuzemsku a do zahraničia (intrakomunitárne dodanie tovaru do EU/nadobudnutie tovaru z EU); dodanie tovaru z inštaláciou a montážou, čiastkové a opakované služby, fakturácia prenájmu a elektrickej energie, prijaté služby zo zahraničia z EU/z tretích štátov, refakturácia, preddavky a DPH, bezodplatné dodanie, dodanie cez e-shop
 • Osoba povinná platiť daň správcovi dane - nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 12 napr. stavebný prenos daňovej povinnosti, dodanie stavebných prác zahraničnou osobou na území SR – priamo alebo aj v subdodávke inej zahraničnej osoby
 • Predaj tovaru do EU – upozornenie na daňové riziká, preukázanie oslobodenia, správnosť priradenia pohyblivej dodávky v reťazových obchodoch
 • Odpočítanie DPH z aplikačnej praxe - tuzemské faktúry bez príloh, reklama ako daňový výdavok a odpočet DPH, cestovné náhrady z pohľadu DPH, doklady na meno zamestnanca,  majetok používaný aj na súkromné účely (iný účel ako pdonikanie), časové uplatnenia práva na odpočítanie dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo, dokedy najneskôr  a iné),
 • Oprava základu dane  § 25 – vyúčtovacie faktúry za energie, reklamácia tovaru dodaného do EU, skonto, vrátenie tovaru/zľava z ceny, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky resp. oneskorene doručený opravný doklad, oprava podľa § 25a – nevymožiteľná pohľadávka
 • Upozornenia pri predaji a kúpe nehnuteľností a daňový režim DPH, prenájom nehnuteľnosti - § 38
 • Dovoz tovaru - zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1.1.2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze
 • Čo prináša novela zákona o DPH od 1.1.2023
 • Diskusia

Harmonogram: 

08.30 – 08.55 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.50 prestávka

10.50 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

12.30 – 13:00 prestávka

13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Prihláška na školenie / online školenie DPH Najčastejšie chyby + novely 2022/2023: