Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022 - školenie / online školenie

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

 

Termín a miesto konania:

 

online 07.02.2022, cena: 50,00 eur (BONUS: záznam zo školenia na 14 dní v cene školenia)

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022: 

 

Program: 

 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2021
  • Povinnosť podať daňové priznanie
  • Určenie zdaňovacieho obdobia
  • Lehota na podanie a jej predlžovanie
  • Tlačivo daňového priznania - zmeny
  • Opravné, dodatočné daňové priznanie
 • Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2021
  • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, ...)
  • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, majetok – odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, výpožička, kaucie pri verejnom obstarávaní, pravidlá nízkej kapitalizácie,...)
  • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, podiely na likvidačnom zostatku, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, ...)
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
  • Umorovanie daňovej straty
  • Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane
 • Preddavky na daň z príjmov PO 
 • Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 • Interaktívna diskusia v priebehu seminára
 • Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.2022

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2021 + zmeny zákona od 1.1.2022: