Daňové priznanie fyzických (FO) za rok 2020 + zmeny zákona od 1.1.2021 - školenie / online školenie

Lektor:

Ing. Marcela Prajová - odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

 

 

Termín a miesto konania:

 

Bratislava – 18.02.2022, cena: 70,00 eur, bledomodrá budova Coop Jednoty, Bajkalská 25, Bratislava. Možnosť parkovania na parkovisku Coop Jednoty za 5 eur (platí sa pri prezentácii) alebo v okolí zadarmo.

(v prípade nových epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID - 19, ktoré by obmedzili hromadné podujatia v čase konania, účastníci, ktorí sa prihlásili na fyzické školenie budú mať možnosť sledovať školenie on-line)

 

online 18.02.2022, cena: 50,00 eur

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Daňové priznanie fyzických (FO) za rok 2020 + zmeny zákona od 1.1.2021: 

Korona Safe:

Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Program: 

1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2021

  • Zákon č. 301/2019 Z. z. – napr. definovanie  pojmu mikrodaňovník, doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť
  • Zákon č. 416/2020 Z. z. – napr. zúženie okruhu oslobodených príjmov zo závislej činnosti, plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, zmeny v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane, zmena v definícii pojmu mikrodaňovník, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
  • Zákon č.  76/2021 Z. z. – finančný príspevok na stravovanie
  • Zákon č.  257/2021 Z. z. – dotácia na podporu stravovacích návykov a daňový bonus
  • Zákon č.  310/2021 Z. z.,– poukázanie podielu zaplatenej dane
     

2. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

3. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe

4. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2021

5. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2021 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane, platenie preddavkov

6. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2022 a neskôr

  • Zákon č.   301/2019 Z. z. – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
  • Zákon č.   416/2020 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
  • Zákon č.   215/2021 Z. z – oslobodenie podpory v čase skrátenej práce

7. Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený.

 

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie Daňové priznanie fyzických (FO) za rok 2020 + zmeny zákona od 1.1.2021: