Daň z príjmov právnických osôb (PO)  a fyzických osôb (FO) – zmeny zákona 2021, 2022 - školenie / online školenie

Lektori:

Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb
Ing. Marcela Prajová - odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

 

 

Termín a miesto konania:

 

Bratislava – 03.12.2021, cena: 80,00 eur, bledomodrá budova Coop Jednoty, Bajkalská 25, Bratislava. Možnosť parkovania na parkovisku Coop Jednoty za 5 eur (platí sa pri prezentácii) alebo v okolí zadarmo.

(v prípade nových epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID - 19, ktoré by obmedzili hromadné podujatia v čase konania, účastníci, ktorí sa prihlásili na fyzické školenie budú mať možnosť sledovať školenie on-line)

 

online 03.12.2021, cena: 59,00 eur

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Daň z príjmov právnických osôb (PO)  a fyzických osôb (FO) – zmeny zákona 2021, 2022: 

Korona Safe:

Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Program: 

9:00 – 12:30 Ing. Mária Dimitrovová

Novinky v dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2021

 • Mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • Zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • Úpravy v oslobodených príjmoch, kurzarbeit
 • Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov zamestnávateľa
 • Daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce a na iné príspevky zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
 • Riešené prípady posúdenia nákladov zamestnávateľa vzniknutých počas obdobia pandémie
 • Zmeny v odpisovaní majetku
 • Odpočet daňovej straty
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Registračná a oznamovacia povinnosť právnickej osoby
 • Stručne o zmenách v oblasti medzinárodného zdaňovania
 • Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Informácie o pripravovaných zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2022

 • Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • Daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov, odpisovanie budov a iné

Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

13:00 – 15:00 Ing. Marcela Prajová

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s účinnosťou od 01.01.2021

 • Zákon č. 221/2019 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – preukazovanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, poberateľa dôchodku
 • Zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003. Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – napr. definovanie  pojmu mikrodaňovník, doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť
 • Zákon č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – napr. zúženie okruhu oslobodených príjmov zo závislej činnosti, plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, zmeny v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane, zmena v definícii pojmu mikrodaňovník, zmeny vo vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2021

 • Zákon č.  76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnosť 01.03.2021 – finančný príspevok na stravovanie
 • Zákon č.  416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnosť 01.07.2021 – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • Zákon č.  257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinnosť 01.08.2021 a 01.01.2022 – dotácia na podporu stravovacích návykov a daňový bonus
 • Zákon č.  310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnosť 01.09.2021 a 01.01.2022 – poukázanie podielu zaplatenej dane

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2022

 • Zákon č.   301/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003. Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
 • Zákon č.   416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
 • Zákon č.   215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov –oslobodenie podpory v čase skrátenej práce

Novely zákona o dani z príjmov v legislatívnom procese

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený.

 

 

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie Daň z príjmov právnických osôb (PO)  a fyzických osôb (FO) – zmeny zákona 2021, 2022: