Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo 2020,2021 – 4 lektori = 4 témy - konferencia / online konferencia

Lektori:

Ing. Mária Horváthová - odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor

Mgr. Mojmír Beňo - odborný lektor s dlhoročnou praxou v oblasti DPH

Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb
Ing. Marcela Prajová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov FO

 

miesta  a termíny konania: 

Bratislava - 13.12.2021, cena: 95,00 eur, bledomodrá budova Coop Jednoty, Bajkalská 25, Bratislava. Možnosť parkovania na parkovisku Coop Jednoty za 5 eur (platí sa pri prezentácii) alebo v okolí zadarmo.

(v prípade nových epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID - 19, ktoré by obmedzili hromadné podujatia v čase konania, účastníci, ktorí sa prihlásili na fyzické školenie budú mať možnosť sledovať školenie on-line)

 

online 13.12.2021, cena: 75,00 eur

 

Bratislava – 14.02.2022, cena: 95,00 eur, bledomodrá budova Coop Jednoty, Bajkalská 25, Bratislava. Možnosť parkovania na parkovisku Coop Jednoty za 5 eur (platí sa pri prezentácii) alebo v okolí zadarmo.

(v prípade nových epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID - 19, ktoré by obmedzili hromadné podujatia v čase konania, účastníci, ktorí sa prihlásili na fyzické školenie budú mať možnosť sledovať školenie on-line)

 

online 14.02.2022, cena: 75,00 eur

 

časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy konferencie / online konferencie Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo 2020,2021 – 4 lektori = 4 témy: 

Korona Safe:

Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Program: 

 

09.00 – 10:00 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová)

 • Zostavenie účtovnej závierky podnikateľov za rok 2021 a vplyv hmotnoprávnych predpisov na účtovníctvo.
 • Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a vplyv novely na povinnosti spojené s účtovnou závierkou za rok 2021

 

10.00 – 12:50 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček)

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2021 a niektoré zmeny prijaté v priebehu roka 2021

 • oslobodenie plnení v rámci aktívnej politiky trhu práce
 • zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania
 • použitie zníženej sadzby dane 15 % pre PO pre rok 2021, definícia a rozsah zdaniteľných príjmov na účely zníženej sadzby dane,
 • definícia miesta skutočného vedenia pre účely rezidencie PO
 • odklad automatickej registrácie daňovníka zo straty správcu dane a zmeny v registračnej povinnosti
 • doplnenie pravidiel pre hybridné nesúlady o pravidlá pre reverzný hybridný subjekt
 • ďalšie zmeny prijaté v priebehu roka 2021 v dôsledku zmeny iných zákonov,

Vybrané oblasti pri zisťovaní základu dane za rok 2021 ako príprava pri zostavovaní daňového priznania

 • platobná disciplína – pohľadávky u veriteľa (opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávky), záväzky u dlžníka (zdanenie záväzkov po lehote splatnosti a dohody o odklade lehoty splatnosti, odpustenie záväzku, úhrada záväzku), rezervy a ich zahrnovanie do základu dane,
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (rozsah podmienky zaplatenia),
 • pravidlá transferového oceňovania, rozsah dokumentácie ku kontrolovaným transakciám, stabilizácia finančnej situácie prostredníctvom pôžičiek od spoločníkov alebo príspevkami do kapitálového fondu z príspevkov (pravidlá nízkej kapitalizácie,  zdaňovanie použitia kapitálového fondu z príspevkov)
 • dotácia na nájomné a limitácia odpisov hmotného majetku u prenajímateľa do výšky príjmov z prenájmu,
 • ukončenia nájomných vzťahov a daňové povinnosti prenajímateľa
 • pandémia a daňové výdavky, nedaňové výdavky.

 

13.20 – 14:55 zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo)

Oznamovacia povinnosť platiteľa DPH súvisiaca s využívaním bankových účtov vo vzťahu k činnosti ktorá je predmetom DPH

 • spôsoby splnenia si oznamovacej povinnosti
 • zoznam registrovaných bankových účtov a jeho funkcie
 • následky neoznámenia bankového účtu pre platiteľa dane

Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú daň z pridanej hodnoty

Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane (tzv. split payment)

Ostatné zmeny a doplnenia zákona o DPH

 

15.00 – 15.45 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová)

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s účinnosťou od 01.01.2021

 • Zákon č. 221/2019 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – preukazovanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, poberateľa dôchodku
 • Zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003. Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – napr. definovanie  pojmu mikrodaňovník, doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť
 • Zákon č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – napr. zúženie okruhu oslobodených príjmov zo závislej činnosti, plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, zmeny v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane, zmena v definícii pojmu mikrodaňovník, zmeny vo vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2021

 • Zákon č.  76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnosť 01.03.2021 – finančný príspevok na stravovanie
 • Zákon č.  416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnosť 01.07.2021 – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • Zákon č.  257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinnosť 01.08.2021 a 01.01.2022 – dotácia na podporu stravovacích návykov a daňový bonus
 • Zákon č.  310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnosť 01.09.2021 a 01.01.2022 – poukázanie podielu zaplatenej dane

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2022

 • Zákon č.   301/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003. Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
 • Zákon č.   416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
 • Zákon č.   215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov –oslobodenie podpory v čase skrátenej práce

Novely zákona o dani z príjmov v legislatívnom procese

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený.

 

Harmonogram: 

08.30 – 08.55 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 09.50 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – prednáška
09.50 – 10.00 zákon o účtovníctve – účtovná závierka (Ing. Mária Horváthová) – diskusia
10.00 – 10.10 prestávka
10.10 – 12.30 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – prednáška
12.30 – 12.50 zákon o dani z príjmov PO (Ing. Peter Horniaček) – diskusia
12.50 – 13.20 prestávka na obed
13.20 – 14:30 zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo) – prednáška
14.30 – 14.55 zákon o DPH (MGr. Mojmír Beňo) – diskusia
14.55 – 15.00 prestávka
15.00 – 15.45 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová) – prednáška
15.45 – 16.00 zákon o dani z príjmov FO (Ing. Marcela Prajová)– diskusia

 

Prihláška na konferenciu / online konferenciu Daň z príjmov PO, FO, DPH, účtovníctvo 2020,2021 – 4 lektori = 4 témy: