videoškolenie - Účtovná závierka za rok 2015

 

Ing. Ondrej Baláž

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektora v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál na 69 strán

 

Referencie účastníkov školenia:

“Lektor veľmi dobre vysvetľoval, uvádzal zaujímavé príklady z praxe”

“Dlho som už nebola na účtovnej závierke, ale toto školenie naozaj stálo za to, a ešte k tomu aj perfektne spracovaný rozsiahly študijný materiál ”

 

Témy videoškolenia  Účtovná závierka za rok 2015:

  1. Účtovná uzávierka v podvojnom účtovníctve.

– základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej uzávierke,

– prípravné práce pri účtovnej uzávierke,

  1. Inventarizácia majetku a záväzkov.

– fyzická a dokladová inventúra,

– posúdenie ocenenia majetku a záväzkov,

– inventarizačné rozdiely z hľadiska účtovného a daňového,

  1. Účtovné operácie účtované len pri účtovnej uzávierke.

– doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka,

– precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene a zaúčtovanie kurzových rozdielov,

– opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie nákladov a výnosov,

– posúdenie reálnosti ocenenia,

– účtovanie o zákazkovej výrobe a nehnuteľnostiach obstaraných na predaj

  1. Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie daňovej povinnosti.

– splatná daň

– odložená daň

  1. Zostavenie účtovnej závierky – mikro, malé a veľké účtovné jednotky

– účtovná závierka obsahujúca súvahu a výkaz ziskov a strát,

– poznámky,

– výkaz Cash flow,

– výročná správa,

– ukladanie účtovnej závierky do registra v elektronickej forme

  1. Uzavretie účtovných kníh.
  2. Zmeny v účtovníctve v roku 2015
  3. Diskusia a odpovede na otázky

 

dátum nahrávky: 01.12.2015

Lektor :

Ing. Ondrej Baláž,

prezident Slovenskej komory audítorov

 

cena: 12,50 eur

zľava 50%

pôvodne 25 eur

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe