Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2016 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2017

Ing. Mária Dimitrovová

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Perfektne vysvetlila všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky, hneď som sa zorientovala a už viem ako na to ”

“Dobre pripravené, jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, kvalitná lektorka ”

 

Témy videoškolenia Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2016 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2017

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2016
 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie, predlžovanie lehoty na podanie
 • Tlačivo
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie

      2. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2016:

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, zmarené investície, inventarizačné prebytky, dotácia na odpisovaný hmotný majetok, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, duálne vzdelávanie,...)
 • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, prevod cenných papierov a obchodných podielov, PHL, členské príspevky, provízie, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, odpisy majetku, vyradenie majetku, pravidlá nízkej kapitalizácie,...)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, príjmy vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane, ...)
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Umorovanie daňovej straty
 • Výpočet dane, platenie dane
 • Daňová licencia a jej zápočet
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 • Prípady z praxe, interaktívna diskusia v priebehu seminára

Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov účinným od 1.1.2017

dátum nahrávky: 01.02.2017

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová

odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov

cena: 12,50 eur

zľava 50%

pôvodne 25 eur

 

 

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe