videoškolenie Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 a zmeny od 1.1.2019

Ing. Mária Dimitrovová

trvanie:  4,5 hod.                                       

cena: 25 eur

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál

 

Referencie účastníkov školenia:

“Perfektne vysvetlila všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky, hneď som sa zorientovala a už viem ako na to ”

“Dobre pripravené, jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, kvalitná lektorka ”

 

Témy videoškolenia Daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 a zmeny od 1.1.2019:

 

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2018
  • Zákon č. 341/2016 Z. z. - zrušenie daňovej licencie a jej zápočet po 1.1.2018
  • Zákon č. 264/2017 Z. z. - kapitálové fondy z príspevkov
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. – oslobodené príjmy právnických osôb, odpočet nákladov na výskum a vývoj, podpora poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, daňové výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnancov, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie cenných papierov, daň pri odchode – Exit tax, úpravy pri podnikových kombináciách, daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou - digitálne platformy, zdaňovanie služieb a iné
  • Zákon č. 57/2018 Z. z. - úľava na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
  • Zákon č. 209/2018 Z. z. – duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. - virtuálna mena
 2. Vybrané oblasti z praxe - zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielov na likvidačnom zostatku, úpravy základu dane - výdavky a príjmy po zaplatení, záväzky, úprava základu dane držiteľa nového vozidla, daňové a nedaňové výdavky – pohľadávky (opravné položky, postúpenie a odpis), kaucie a iné
 3. Informácie k tlačivu daňového priznania
 4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. - pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC pravidlá)
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. - úľava na dani pre registrované sociálne podniky
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. - daň z poistenia

 

dátum nahrávky: 29.11.2018

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová,

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

 

 

cena: 25 eur

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe