Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie / seminár)

 

Školenie je určené mzdovým účtovníkom a všetkým ostatným, ktorí sa zaoberajú predmetnou agendou. Obsahovo sa skladá z niekoľkých ucelených častí. Budeme sa venovať komplexne problematike štatutárov, ich odmeňovaniu, nárokom a povinnostiam. Osobitne sa budeme venovať problematike štatutárov – cudzincov.

Legislatívnymi úpravami v posledných rokoch sa opakovane mení problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cieľom seminára je získať komplexný pohľad na zamestnávanie dohodárov.

Osobitnou kapitolou sú benefity poskytované zamestnávateľom. Tieto si rozoberieme z pohľadu nároku, odvodov, daní aj daňovej uznateľnosti pre zamestnávateľa.

Pri výkone mzdovej agendy sa skôr alebo neskôr stretneme s problematikou zrážok zo mzdy a menovite exekúcií. Vysvetlíme si práva, povinnosti zúčastnených strán a spôsob výpočtu zrážok zo mzdy.

Poslednou témou bude problematika cestovných náhrad.

Lektor: Júlia Pšenková, špecialista z praxe na mzdy, odvody, dane

miesto  a termín konania:      

Bratislava 19. - 20.09.2017, Hotel Saffron, Školská 5   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 156 eur s DPH ( 130 eur bez DPH)

            cena zahŕňa pracovné materiály, teplý obed a organizačné zabezpečenie školenia

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme elektronicky alebo poštou.

Témy školenia/ seminára Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie):

1.Štatutár

 • definícia štatutárov
 • zmluva o výkone pozície
 • pracovná zmluva
 • sociálne poistenie – pravidelný,  nepravidelný príjem
 • výška odvodov, výkazy, splatnosť poistného
 • kombinácia mandátnej zmluvy a pracovnej zmluvy
 • zdravotné poistenie
 • daň z príjmov zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie dane

2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • definícia dohody
 • typy dohôd
 • uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
 • evidencia dochádzky dohodárov
 • zdravotné poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy
 • sociálne poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy

3. Benefity

 • definícia benefitov
 • typy  benefitov
 • benefity z nákladov
 • používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely
 • poskytnutie mobilného telefónu, notebooku
 • pracovný odev
 • stravovanie, pitný režim
 • vzdelávanie zamestnancov
 • dodatková dovolenka, dni voľna
 • zamestnanecké zvýhodnenia

4. Zrážky zo mzdy

 • zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
 • exekúcie
 • práva a povinnosti pri exekúcii
 • určenie čistej mzdy povinného
 • nepostihnuteľné časti mzdy
 • výpočet exekúcie
 • poradie zrážok
 • prednostné, neprednostné zrážky
 • zrážky podľa Občianskeho súdneho poriadku
 • daňové exekúcie
 • zrážky v zmysle Občianskeho zákonníka

5. Cestovné náhrady

 • definícia pracovnej cesty
 • oprávnené osoby
 • tuzemské pracovné cesty – nároky, plnenia
 • zahraničné pracovné cesty – nároky, plnenia
 • použitie súkromného motorového vozidla
 • príkaz na pracovnú cestu, vyúčtovanie pracovnej cesty

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie):