DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi - školenie / seminár

Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblasti daní bol pre vás zostavený špeciálny seminár, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní  DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať, vám vo väzbe aj na súvisiace právne predpisy na príkladoch vysvetlí odborná lektorka – odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy,  daňový poradca, špecialista na DPH, asistent audítora

miesto  a termín konania:      

Bratislava 11.10.2017 Hotel Saffron, Školská 5 mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

Banská Bystrica 28.09.2017 Hotel Dixon, Švermova 32    mapa

(možnosť parkovania v okolí zadarmo)   

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 78 eur s DPH ( 65 eur bez DPH)

Cena zahŕňa teplý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a pracovný materiál a organizačné náklady.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom.

 

Témy školenia / seminára DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi:

PROGRAM

 • Oneskorená registrácia DPH tuzemskej zdaniteľnej osoby (čo vstupuje do obratu pre účely DPH, postup podania prvého daňového priznania, odpočítanie DPH pri registrácii)
 • Zmena zdaňovacieho obdobia (povinná, dobrovoľná)
 • Plnenia, ktoré nie sú predmetom DPH, resp. sú oslobodené od DPH (neadresné zálohy, kaucie, manká, škody, sankčné nároky, oslobodené plnenia a iné)
 • Základ DPH
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, povinnosť odvedenia DPH v špecifických prípadoch)
 • Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (tovar, služba, ubytovanie, letenky, poštovné a iné)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, zľavy, skontá, finančné rabaty) – daňový doklad a jeho náležitosti, deň vzniku daňovej povinnosti/nároku na odpočítanie dane, vykazovanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze a iné
 • Vznik práva na odpočítanie DPH – splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb (upozornenie aj na reklamu, reklamné predmety verzus reprezentačné, benefity zamestnancom, cestovné náhrady z pohľadu DPH, úhrady zo sociálneho fondu, pitný režim, rekondičné pobyty, výhry pre zákazníkov v reklamnej súťaži a iné)
 • Zdaňovacie obdobie, v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane v závislosti od prijatého plnenia; odpočítanie DPH z oneskorene prijatých faktúr, resp. odvedenie DPH z oneskorene vystavených faktúr
 • Neúplné daňové doklady a ich pravosť, nepreukázanie prijatých plnení, spochybnenie existencie tovaru a iné – väzba na Rozsudky Najvyššieho súdu SR
 • Majetok používaný aj na súkromné účely – odpočítanie DPH, uznateľnosť daňového výdavku z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Aplikačné problémy – § 69 zákona o DPH – osoba povinná platiť daň [dodanie nehnuteľností – § 69 ods. 12 písm. c), prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve – § 69 ods.12 písm. j) a iné]
 • Chyby pri uplatňovaní intrakomunitárnych dodávok, pri dovoze a vývoze (priradenie prepravy v reťazových dodávkach, hmotnoprávne podmienky oslobodenia od dane, doklady, vykazovanie v daňovom priznaní)
 • Lehoty na vyhotovenie faktúr z pohľadu DPH
 • Podávanie dodatočného daňového priznania k DPH – povinnosť verzus možnosť, poukázanie na nesprávne vykazovanie v daňovom priznaní k DPH
 • Diskusia

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie / seminár DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi: