Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2017 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 - školenie / seminár

 

Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

 

miesto  a termín konania:      

Bratislava 01.02.2018,

COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov   mapa

 

možnosť parkovana:

 • na parkovisku pred aj za budovou COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25 (prechod za budovu je na ľavej strane predného parkoviska, pod budovou) – zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň. Účastník školenia si zoberie lístok pri rampe pri vchode na parkovisko. Parkovné sa platí pri prezentácii na školenie, kde Vám lístok potvrdíme, pri odchode z budovy ho dáte vrátnikovi a ten Vám následne otvorí rampu.
 • v okolí zadarmo

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 42,00 eur (nie sme platiteľmi DPH) - platí pri platbe do 15.08.2017

            46,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

           3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

 

 

Témy školenia / seminára Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2017 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018:

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2017
  • Povinnosť podať daňové priznanie
  • Určenie zdaňovacieho obdobia
  • Lehota na podanie, predlžovanie lehoty na podanie
  • Tlačivo
  • Opravné, dodatočné daňové priznanie
 2. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2017:
  • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, zmarené investície, inventarizačné prebytky, dotácia na odpisovaný hmotný majetok, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, duálne vzdelávanie,...)
  • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, prevod cenných papierov a obchodných podielov, PHL, členské príspevky, provízie, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, odpisy majetku, vyradenie majetku, pravidlá nízkej kapitalizácie,...)
  • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, príjmy vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane, ...)
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
  • Umorovanie daňovej straty
  • Výpočet dane, platenie dane
  • Daňová licencia a jej zápočet
 3. Preddavky na daň z príjmov PO
 4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 5. Prípady z praxe, interaktívna diskusia v priebehu seminára

Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov účinným od 1.1.2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 11.15 obedňajšia prestávka

11.15 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

13.00 – 13.10 prestávka na kávu, čaj

13.10. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2017 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018:

Upozornenie pre členov SKAU: ak máte záujem, aby sa Vám toto školenie započítalo do povinného sústavného vzdelávania členov SKAU, v prihláške na školenie si vyberte položku, pri ktorej je text "školenie pre členov SKAU", do poznámky uveďte: titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, údaj, či ste audítor/ asistenta audítora, číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora.