Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

- školenie / seminár

Podávanie daňového priznania sa blíži a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2019.

 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa.

 

miesta, termíny konania a ceny:

Bratislava 08.01.2020, (84 eur s DPH) Vienna Gate, blok A, 2. posch., Kopčianska 8A, Petržalka

ako sa dostať do Vienna Gate

Žilina 10.01.2020 (84 eur s DPH) Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina mapa

Trenčín 13.01.2020 (84 eur s DPH) Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín mapa

Nitra 14.01.2020 (84 eur s DPH) Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra mapa

Poprad 15.01.2020 (84 eur s DPH) Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad mapa

Bratislava 29.01.2020 (84 eur s DPH) Vienna Gate, blok A, 2. posch., Kopčianska 8A, Petržalka

ako sa dostať do Vienna Gate

Košice 04.02.2020 (84 eur s DPH) KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice mapa

Prešov 05.02.2020 (84 eur s DPH) Prešov Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov mapa

Žilina 10.02.2020 (84 eur s DPH) Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina mapa

Banská Bystrica 13.02.2020 (84 eur s DPH) Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica mapa

Trnava 20.02.2020 (84 eur s DPH) Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava mapa

Bratislava 21.02.2020 (84 eur s DPH) Vienna Gate, blok A, 2. posch., Kopčianska 8A, Petržalka

ako sa dostať do Vienna Gate

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive):

 •  

  Pravidlá ukončenia účtovného obdobia (zadefinovanie účtovného obdobia)

  • Uzávierkové účtovné operácie, a to najmä:
   • posúdenie tvorby opravných položiek k majetku a daňový dosah
   • posúdenie tvorby rezerv a daňový dosah
   • nevyfakturované dodávky a daňový dosah
   • kurzové rozdiely precenenia majetku a záväzkov a daňový dosah
   • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
   • precenenie obchodných podielov a cenných papierov a vplyv na základ dane
   • skutočnosti, ktoré nastanú v období medzi skončením účtovného obdobia a dňom zostavenia UZ, napr. úhrada pohľadávky, poskytnutie zľavy

    

  •  Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, inventarizačné rozdiely a daňový dosah
  •  Povinnosť zostaviť UZ a lehota na jej zostavenie. Komunikácia s daňovým úradom a registrom UZ, opravná UZ
  •  Povinnosť auditu (splnenie podmienok)
  •  Kategorizácia účtovných jednotiek
  •  Sankcie za nesprávnu UZ, resp. nepodanie UZ

  Uzavretie daňového roka právnickej osoby (práca s daňovým priznaním)

  •  Zdaňovacie obdobie právnickej osoby aj s úpravou od 1.1.2020
  •  Lehota na podanie daňového priznania a subjekt povinný podať DP
  •  Sankcie na nepodanie DP alebo oneskorené podanie DP, dodatočné DP
  •  Započítanie daňovej licencie z rokov 2016 a 2017

  Položky upravujúce základ dane v roku 2019

  • Neuhradené záväzky a porovnanie s rokom 2020, úhrada záväzku, odpis záväzku
  •  Výdavky daňovo uznané po zaplatení aj s porovnaním s rokom 2020
  •  Daňové odpisy verzus účtovné odpisy (prenájom, predaj HM, rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, pravidlá uplatňovania prerušovania odpisov)
  •  Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, refakturácia nákladov a riziká daňového zákona
  •  Odpis pohľadávok, použitie rezerv a opravných položiek a daňový dosah
  •  Reprezentačné výdavky (posedenia), výdavky na reklamu, podpora predaja a úprava základu dane
  •  Spotreba PHL, paušalizácia a daňový dosah
  •  Škoda a daňový dosah
  •  Obchodovanie medzi závislými osobami a riziká úpravy základu dane v tuzemsku

  Preddavky na daň z príjmov pre právnické osoby od 1.1.2020 z daňovej povinnosti roku 2019

   

  Darovanie asignačnej dane a nesprávne vyplnenie údajov prijímateľa. Zmeny v oblasti príjemcu

   

  HARMONOGRAM:

  8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

  9.00 – 11.00 prednáška

  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

   

  Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

   

   

Prihláška na školenie Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive):