Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2016 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 - školenie / seminár

 

Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

Lektor: Ing. Jana Acsová, daňový poradca, audítor

(odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov, účtovníctva a auditu)

 

miesto  a termín konania:      

Bratislava 09.02.2018, COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov   mapa

možnosť parkovana:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 1 eur/ každá začatá hodna
 • v okolí zadarmo

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 42,00 eur (nie sme platiteľmi DPH) - platí pri platbe do 30.09.2017

            46,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

           3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

 

Témy školenia / seminára Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2017 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018:

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B

 

 • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2017 a 2017 (dotácie, sponzoring, majetok využívaný na súkromné a služobné účely, odpisovanie majetku, podiely na zisku, transferové oceňovanie a podobne).
 • Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a ich aktuálne zmeny pre rok 2017 najmä komisionársky predaj, sponzoring, dotácie.
 • Uzatvorenie roka 2017 podnikajúcich fyzických osôb:
  1. účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  2. preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
  3. s percentuálnymi výdavkami.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade:
  1. povinnosť podať daňové priznanie,
  2. nezdaniteľné časti základu dane,
  3. príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
  4. príjmy zo závislej činnosti,
  5. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  6. príjmy z kapitálového majetku,
  7. ostatné príjmy,
  8. umorovanie straty,
  9. povinné prílohy,
  10. osobitné záznamy,
  11. upozornenia k vyplneniu daňového priznania.
 • Novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 11.15 obedňajšia prestávka

11.15 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

13.00 – 13.10 prestávka na kávu, čaj

13.10. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2017 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018:

Upozornenie pre členov SKAU: ak máte záujem, aby sa Vám toto školenie započítalo do povinného sústavného vzdelávania členov SKAU, v prihláške na školenie si vyberte položku, pri ktorej je text "školenie pre členov SKAU", do poznámky uveďte: titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, údaj, či ste audítor/ asistenta audítora, číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora.