Daňová optimalizácia v roku 2017 -

školenie/ seminár

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, pohľadávkam v účtovníctve či špecifickým druhom nákladov, výdavkov a transakcií. Prinesú i tipy, ako zvýšiť vlastné imanie s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze, ako zvýšiť výsledok hospodárenia napríklad kvôli získaniu úveru od banky alebo ako sa vyhnúť daňovej strate. Chýbať nebudú ani vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísel.

Lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

                Ing. Vladimír Ozimý

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 90 eur s DPH ( 75 eur bez DPH)

cena zahŕňa pracovné materiály, teplý obed, káva, čaj, nealko, písacie potreby a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

miesta  a termíny konania:

Bratislava 06.09.2017 - obsadené, nový termín 10.11.2017 , Hotel Saffron, Školská 5   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

Trenčín 07.09.2017, Hotel Magnus, Považská ulica 1706    mapa

(možnosť parkovania v okolí zadarmo)      

Žilina 08.09.2017, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336     mapa

(možnosť parkovania v okolí zadarmo)    

Košice 14.09.2017, KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414     mapa

(možnosť parkovania v okolí zadarmo)

Banská Bystrica 20.09.2017, Hotel Dixon, Švermova 32     mapa

(možnosť parkovania v okolí zadarmo)

Nitra 27.09.2017, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4    mapa

(možnosť parkovania v okolí zadarmo)

Témy školenia daňová optimalizácia v roku 2017

 

 • Daňový výdavok
  • Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca
  • Daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
  • Reklamné predmety a obchodné vzorky
 • Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO
  • Príležitostné príjmy FO
  • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO
  • Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom
  • Príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
 • Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem
  • Operatívny/Finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre platiteľov/neplatiteľov DPH)
  • Registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový výdavok
  • Argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule...)
 • Pohľadávky v účtovníctve
  • Opravné položky k pohľadávkam
  • Odpísanie pohľadávky
  • Postúpenie pohľadávky
  • Príslušenstvo k pohľadávkam
 • Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií
  • Spotrebiteľské súťaže
  • Zamestnanecké súťaže
  • Darovanie
  • Podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva
 • Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa vyhnúť daňovej strate
  • Transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti
  • Transakcie s majetkom
  • Transakcie so záväzkami
  • Pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia
 • Vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísiel
  • Plánovanie príjmov a výdavkov FO
  • Výdavky vynaložené pred podnikaním
  • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
  • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
  • Porovnanie foriem zdaňovania FO (výhody/nevýhody)

 

 

Účastnícky poplatok 90 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme elektronicky alebo poštou.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie/ seminár Daňová optimalizácia v roku 2017: